Výroční zprávy o stavu školství v kraji

​Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji jsou krajskými úřady zpracovávány každoročně, a to v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou předkládány zastupitelstvu kraje a Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy a zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve výroční zprávě jsou shrnuta nejdůležitější data za uplynulý školní rok v jednotlivých oblastech vzdělávání a srovnání s jedním či více předchozími školními roky.