Právní úprava:
·         § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon),  ve znění pozdějších předpisů
·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
 
O dodatečném odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky (vychází přitom z faktických zkušeností pedagogických pracovníků pracujících s daným dítětem).
 
Řízení o dodatečném odkladu povinné školní docházky se zahajuje nejpozději do konce prvního pololetí školního roku, ve kterém žák začal plnit povinnou školní docházku, a to buď na základě žádosti zákonného zástupce žáka nebo z moci úřední (v tomto případě je nezbytný souhlas zákonného zástupce žáka). K rozhodování o dodatečném odkladu povinné školní docházky nejsou vyžadována žádná další doporučení, potvrzení apod. (např. odborného lékaře, školského poradenského zařízení).
 
Pokud ředitel školy rozhodne o povolení dodatečného odkladu povinné školní docházky, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení a zároveň doporučí zákonnému zástupci dítěte vzdělávání v přípravné třídě základní školy (jedná-li se o dítě se sociálním znevýhodněním) nebo v  posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
 
V opačném případě vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení dodatečného odkladu povinné školní docházky, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je ředitel školy před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zákonného zástupce žáka k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
 
Zákonný zástupce žáka může proti rozhodnutí o nepovolení dodatečného odkladu povinné školní docházky ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhodne příslušný krajský úřad.
 
Zákonný zástupce žáka, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen opětovně přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to bez ohledu na skutečnost, že dítě již u zápisu jednou bylo.