Právní úprava:
·         § 37 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Podle ustanovení § 36 odst. 3 školského zákona povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.
 
V případě, že dítě není po dovršení uvedeného věku dostatečně tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé k jejímu zahájení, může zákonný zástupce dítěte v souladu s ustanovením § 37 školského zákona požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky, a to  na základě písemné žádosti podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením​ příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
Jestliže jsou obě doporučení kladná, ředitel školy žádosti zákonného zástupce dítěte vyhoví. Zároveň v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 školského zákona doporučí zákonnému zástupci dítěte vzdělávání v přípravné třídě základní školy (jedná-li se o dítě se sociálním znevýhodněním) nebo v  posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte. 
 
V opačném případě vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení odkladu povinné školní docházky, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je ředitel školy před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zákonného zástupce dítěte k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
 
Zákonný zástupce dítěte může proti rozhodnutí o nepovolení odkladu povinné školní docházky ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhodne příslušný krajský úřad.
 
V následujícím školním roce je zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to bez ohledu na skutečnost, že dítě již u zápisu jednou bylo.
 
O možnosti odkladu povinné školní docházky je základní škola v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 školského zákona povinna zákonného zástupce dítěte informovat při zápisu do prvního ročníku.
 
V případě rozhodování ředitele o odkladu povinné školní docházky mohou nastat následující situace:
  • Zákonný zástupce se dostaví k zápisu k povinné školní docházce, avšak nepodá žádost k základnímu vzdělávání, ale žádost o odklad povinné školní docházky včetně zákonem stanovených příloh. V tomto případě ředitel rozhodne o odkladu povinné školní docházky. V případě, že je uvedené rozhodnutí kladné, rozhodování o přijetí k základnímu vzdělávání již neprobíhá.
  • Zákonný zástupce se dostaví k zápisu k povinné školní docházce, podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň předloží žádost o odklad povinné školní docházky včetně zákonem stanovených příloh. Ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky a řízení o přijetí k základnímu vzdělávání usnesením zastaví.
  • Zákonný zástupce se dostaví k zápisu k povinné školní docházce, podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a později požádá o odklad povinné školní docházky. V daném případě ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a následně rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Stihne-li zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky do doby, než ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, ředitel rozhodne toliko o odkladu povinné školní docházky a řízení o přijetí k základnímu vzdělávání usnesením zastaví.