Právní úprava:  
·         § 66 odst.  2 a 7  zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
 
Ředitel střední školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
 
Žádost o povolení opakování ročníku musí být písemná a v případě, že ji podává zákonný zástupce nezletilého žáka, musí obsahovat rovněž souhlas žáka. Tuto žádost je nutné podat nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku nebo později, v den, kdy žák neprospěl při hodnocení opravné zkoušky v náhradním termínu nebo v den, kdy žák, který nemohl být na konci druhého pololetí hodnocen, neprospěl při hodnocení v náhradním termínu.
 
Žák posledního ročníku může žádost o opakování ročníku podat nejpozději do 30. června příslušného školního roku v případě, že nekonal závěrečnou zkoušku respektive jednu nebo obě části maturitní zkoušky v náhradním termínu, protože na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. Opakování ročníku není však možné povolit žákovi, který závěrečnou případně jednu nebo obě části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že na povolení opakování ročníku není právní nárok, je tedy pouze na rozhodnutí ředitele střední školy, zda opakování ročníku povolí nebo nikoli.
 
V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení. Žák nepřestává být žákem školy a pokračuje ve vzdělávání.
 
 V opačném případě vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je ředitel školy před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
 
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může proti rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhodne příslušný krajský úřad.
 
V případě, že žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ředitel školy nevyhoví, žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku, nejdříve však 30. června příslušného školní roku (žáci posledního ročníku střední školy) nebo 31. srpna (žáci nižších ročníků střední školy). Do doby nabytí právní moci rozhodnutí žák navštěvuje ročník, o jehož opakování žádá.
Pokud žák ve střední škole plní povinnou školní docházku (např. nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia), ředitel školy o povolení opakování ročníku nevydává žádné potvrzení nebo rozhodnutí, neboť k opakování ročníku dochází automaticky ze zákona za předpokladu, že jsou splněny podmínky, že žák na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.