Právní úprava:
·         § 93 - § 95 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
·         vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 10/2005 Sb.“)
  
Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že podmínkou pro přijetí je získání stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou a zároveň splnění podmínek pro přijetí v rámci přijímacího řízení. Věk uchazeče nebo skutečnost, že uchazeč již dosáhl vyšší stupeň vzdělání než vyšší odborné vzdělání v rámci procesu přijímání nehraje žádnou roli.
 
O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel školy, a to na základě písemné žádosti uchazeče. Uvedené rozhodování je rozhodováním o právech a povinnostech v oblasti státní správy, tj. rozhodování ve správním řízení, na které se vztahují ustanovení části druhé správního řádu, a jehož výsledkem je vydání rozhodnutí.
Na přijetí do vyšší odborné školy se nevztahují ustanovení o zápisovém lístku, kterým uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v příslušné střední škole.
 
Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole
Do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče pouze na základě přijímacího řízení, které probíhá podle § 94 školského zákona. Jiný způsob přijetí uchazeče (např. přestup z jiné vyšší odborné školy s tím, že žadatel je zařazen do prvního ročníku) není právně možný.
 
Ředitel je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení (po ukončení prvního kola může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu studentů vyhlásit další kola).
 
Počet přihlášek v prvním, ale ani v dalších kolech omezen není; přihláška se podává řediteli školy, a to v termínu stanovením ve vyhlášce č. 10/2005 Sb., a vždy se v ní uvádí rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno. Lhůtu pro podání přihlášky ke vzdělávání a dokladů, které jsou její součástí, je ředitel školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejméně v dvouměsíčním předstihu, stejně tak jako kritéria hodnocení přijímacího řízení, termíny konání přijímací zkoušky a její formu a rámcový obsah, je-li stanovena, popřípadě další podmínky přijetí ke vzdělávání.
 
Podmínkou přijetí do prvního ročníku ve vyšší odborné škole je nejen splnění kritérií přijímacího řízení stanovených v ustanovení § 94 odst. 3 školského zákona (hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy, výsledků přijímací zkoušky, je-li stanovena, a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče), ale rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.
 
Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče k vyššímu odbornému vzdělávání do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne vydání rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná. Uchazeč může proti tomuto rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad.
 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Tento seznam se zveřejňuje na přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. I přes uvedené je ředitel školy povinen stejnopis písemného rozhodnutí vyhotovit a vložit do spisu.
 
Rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí nevyhovuje, se zasílají uchazeči v souladu s podmínkami uvedenými ve správním řádu (osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).
 
Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole
Na přijetí uchazeče do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole není právní nárok. To znamená, že je na rozhodnutí ředitele, zda žádosti vyhoví nebo nikoli. V obou případech vydá ředitel školy rozhodnutí ve správním řízení. Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku vyšší odborné školy musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno (na rozdíl od rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku vyššího odborné školy, které část odůvodnění obsahovat nemusí). Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního rádu je ředitel školy před vydáním rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku vyšší odborné školy rovněž povinen vyzvat uchazeče k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
 
Uchazeč může proti rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do vyššího ročníku vyšší odborné školy ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhodne příslušný krajský úřad.
 
I při přijímání do vyššího ročníku vyšší odborné školy je nutné, aby proběhlo přijímací řízení, v rámci kterého může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání.
 
Vzhledem k tomu, že výsledek zkoušky může ovlivnit rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do vyššího ročníku vyšší odborné školy, zkouška musí být vykonána dříve, než ředitel v uvedené věci rozhodne. Není možné uchazeče přijmout tzv. podmíněně s tím, že zkoušku vykoná následně.
 
V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí zároveň ročník, do kterého bude uchazeč zařazen, a to na základě posouzení prokázaných znalostí a dovedností uchazeče.
 
U zdravotnických oborů může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pouze v případě, že obsah předchozího vzdělávání uchazeče odpovídá obsahu vzdělávání v těch ročnících, které student nebude absolvovat.
 
Pro oznamování rozhodnutí o přijetí a nepřijetí platí zásady uvedené v části „Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole“ s tím rozdílem, že v případě, že se do vyššího ročníku přijímá pouze jeden uchazeč, nebude ředitel školy vyhotovovat seznam, ale uchazeči předá rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku ve vyšší odborné škole osobně nebo jej zašle prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.