Právní úprava:

  • § 66 odst. 2, 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Ředitel střední školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Na základě uvedeného lze dovodit, že přerušení vzdělávání nepřichází v úvahu u žáků osmiletých nebo šestiletých gymnázií po dobu, kdy plní povinnou školní docházku.
 
Maximální doba přerušení vzdělávání je stanovena na dva kalendářní roky. Po dobu přerušení vzdělávání není žák z právního hlediska žákem střední školy, což znamená, že se na něj nevztahují práva a povinnosti žáka školy dané právními předpisy (mj. žákovi není vydáváno vysvědčení) a rovněž se nepovažuje za žáka pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociálním zabezpečení nebo státní politiku zaměstnanosti.
 
Žádost o přerušení vzdělávání musí být písemná a v případě, že ji podává zákonný zástupce nezletilého žáka, musí obsahovat rovněž souhlas žáka.
 
Na povolení přerušení vzdělávání není právní nárok. Je tedy pouze na řediteli školy, zda jej povolí nebo nikoli. Pouze v jediném případě je ředitel školy povinen povolit opakování ročníku, a to v případě žákyně z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
 
V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení. Součástí tohoto potvrzení musí být i uvedení doby, na kterou je žákovi povoleno přerušení vzdělávání.
 
 V opačném případě vydá ředitel školy ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení přerušení vzdělávání, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního rádu je ředitel školy před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
 
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může proti rozhodnutí o nepovolení přerušení vzdělávání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhodne příslušný krajský úřad.
 
Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, případně se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, avšak to pouze v případě, že žák prokáže odpovídající znalosti. Tyto znalosti lze ověřit přezkoušením žáka, přičemž určení obsahu a rozsahu přezkoušení je plně v kompetenci ředitele střední školy. V takovémto případě se žákovi vysvědčení nevydává; pokud žák prokáže odpovídající znalosti, bez dalšího pokračuje ve vzdělávání ve vyšším ročníku.
 
Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání před uplynutím doby přerušení uvedené v písemném potvrzení, nebrání-li tomu závažné důvody. Uvedené znamená, že ředitel školy má zákonnou povinnost této žádosti vyhovět. Výjimkou by byla například situace, že tzv. předčasným návratem žáka do školy by došlo k překročení nejvýše povoleného počtu žáků ve třídě, případně ve škole.