Právní úprava:
 
·         § 66 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
 
V průběhu středního vzdělávání se žákovi střední školy umožňuje přestup do jiné střední školy. Podmínkou přestupu žáka do jiné střední školy je tedy, že žák musí být žákem jakéhokoli ročníku střední školy. Uvedené nelze uplatnit v případech přestupu žáka ze základní školy do šestiletého nebo osmiletého gymnázia.
 
O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. V případě, že žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka, součástí žádosti je rovněž souhlas žáka. Jedná-li se o žádost o přestup do jiné střední školy a zároveň o změnu oboru vzdělání, je součástí žádosti i potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka pro zvolený obor vzdělání (vyžaduje-li se).
 
Na povolení přestupu do jiné střední školy není právní nárok. Je tedy pouze na řediteli školy, zda jej povolí nebo nikoli. V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení. Podmínkou pro vyhovění žádosti je skutečnost, že není naplněn nejvyšší povolený počet žáků v dané střední škole a v daném oboru vzdělání zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.
 
V opačném případě vydá ředitel školy ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení přestupu, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního rádu je ředitel školy před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
 
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může proti rozhodnutí o nepovolení přestupu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhodne příslušný krajský úřad.
 
V rámci rozhodování o přestupu žáka může ředitel školy žákovi stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. Toto přichází v úvahu zejména v případech, kdy žák mění střední školu a zároveň dochází ke změně oboru vzdělání.
 
Vzhledem k tomu, že výsledek rozdílové zkoušky může ovlivnit rozhodnutí ředitele školy o povolení nebo nepovolení přestupu, zkouška musí být vykonána dříve, než ředitel v uvedené věci rozhodne. Není možné povolit žákovi přestup do jiné střední školy tzv. podmínečně s tím, že žák vykoná rozdílovou zkoušku následně.
 
Žák přestává být žákem střední školy, ze které přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou střední školu. V písemném potvrzení o povolení přestupu na jinou střední školu musí být uvedeno konkrétní datum, ke kterému se žák stává žákem této „nové“ střední školy.
 
O skutečnosti, že došlo k přestupu žáka do jiné střední školy, informuje ředitel školy, do které žák přestoupil, bez zbytečného odkladu ředitele školy, ze které žák přestoupil. Tento do pěti pracovních dnů poté, co se o přestupu žáka na jinou střední školu dozvěděl, zašle řediteli školy, do které žák přestoupil, kopii dokumentace žáka ze školní matriky.