Právní úprava:
 
  • § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
  • § 18 – 20 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
 
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, nebo v jiné základní škole dle výběru zákonného zástupce žáka (dále jen „kmenová škola“).
 
Žák však může plnit povinnou školní docházku také ve škole mimo území České republiky (dále jen „škola v zahraničí“), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen „škola při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu“) nebo v evropské škole působící na základě úmluvy o statutu Evropských škol (dále jen „evropská škola“). Pokud nemůže žák v zahraničí plnit povinnou školní docházku jedním z uvedených způsobů, plní ji formou individuální výuky. Ve všech těchto případech však žák nadále zůstává žákem kmenové školy a není možné, aby jej zákonný zástupce z ní odhlásil. Do kmenové školy je nutné přihlásit i dítě, které dosáhlo věku k plnění povinné školní docházky, ačkoli v té době pobývá v zahraničí, kde také plnění povinné školní docházky zahájí.
 
V případě, že žák bude plnit povinnou školní docházku ve škole v zahraničí, škole při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu, evropské škole nebo formou individuální výuky, jeho zákonný zástupce je povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky tímto způsobem, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školy. Další povinností zákonného zástupce je přihlásit žáka do školy do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.
 
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole v zahraničí nebo formou individuální výuky, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů v kmenové škole nebo ve škole při diplomatické misi České republiky. Nekoná-li žák tyto zkoušky, zákonný zástupce je povinen doložit kmenové škole plnění povinné školní docházky způsobem uvedeným ve vyhlášce.
 
Bližší podrobnosti ohledně těchto zkoušek (např. obsahové zaměření, rozsah, časové období, za které se tyto zkoušky konají, hodnocení atd.) jsou upraveny v ustanoveních § 18 až 20 vyhlášky.
 
Ustanovení § 38 odst. 3 až 5 školského zákona (tj. povinnost být žákem kmenové školy, oznamovací povinnost a právo na konání zkoušek z vybraných předmětů) se nevztahují na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, a jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, pokud plní povinnou školní docházku v evropské škole nebo v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu.
 
Ředitel kmenové školy je povinen vést žáka, který plní povinnou školní docházku výše popisovaným způsobem, v dokumentaci školy a statistických výkazech po celou dobu, po kterou je žákem této školy. Žákem kmenové školy přestává být dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přestupu do jiné základní školy (nebo dnem pozdějším uvedeným v rozhodnutí), úspěšným ukončením základního vzdělávání nebo v případě, kdy splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání nebo byl za splnění zákonných podmínek ze školy vyloučen.
 
V případě, že zákonný zástupce žáka nesplní informační povinnost vůči řediteli kmenové školy, žákovi školy bude vykazována neomluvená absence. Nastane-li taková situace, ředitel kmenové školy je povinen v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tyto skutečnosti oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  
 
Zařazení žáka do příslušného ročníku spádové školy po jeho návratu ze zahraničí je upraveno ve vyhlášce.