Právní úprava:
 
  • § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
  • § 18 – 20 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
  
 
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, nebo v jiné základní škole dle výběru zákonného zástupce žáka (dále jen „kmenová škola“).
 
Žák však může plnit povinnou školní docházku také ve škole mimo území České republiky (dále jen „škola v zahraničí“), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen „škola při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu“), v evropské škole působící na základě úmluvy o statutu Evropských škol (dále jen „evropská škola“), nebo v zahraniční škole na území České republiky specifikovaně v § 38 odst. 1 písmene c)školského zákona (dále jen „zahraniční škola na území ČR“). Pokud nemůže žák v zahraničí plnit povinnou školní docházku jedním z uvedených způsobů, plní ji formou individuální výuky.
 
Povinná docházka
 
 
 
Od 1. září 2017 se povinnost být zároveň žákem kmenové školy změnila na možnost. V současné době záleží tedy na rozhodnutí zákonných zástupců žáka, zda jejich dítě bude pokračovat ve vzdělávání v kmenové škole nebo zde budou nebo nebudou přihlašovat své dítě v době plnění povinné školní docházky v zahraničí do kmenové školy v České republice.
 
Žák, který neplní povinnou školní docházku v kmenové škole v ČR:
 
Pokud zákonný zástupce žáka, nezvolí pro své dítě možnost být zároveň žákem kmenové školy, dokládá plnění povinné školní docházky Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), a to způsobem stanoveným ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. ministerstvo vydalo „Doporučený formulář oznámení plnění povinné školní docházky žáka bez kmenové školy“, který naleznete zde:
 
Žák, který plní povinnou školní docházku v kmenové škole v ČR:
 
  • Před odjezdem do zahraničí, je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky tímto způsobem, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školy. Další povinností zákonného zástupce je přihlásit žáka do školy do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

 

  • V případě, že rodič dítě z kmenové školy odhlásí, je povinen oznamovat další plnění povinné školní docházky ministerstvu (viz výše).

 

  • Žák může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů v kmenové škole nebo ve škole při diplomatické misi České republiky, a tímto způsobem získávat vysvědčení také ze školy v České republice. Nekoná-li žák tyto zkoušky, zákonný zástupce je povinen doložit kmenové škole plnění povinné školní docházky způsobem uvedeným ve vyhlášce.

 

  • Bližší podrobnosti ohledně těchto zkoušek (např. obsahové zaměření, rozsah, časové období, za které se tyto zkoušky konají, hodnocení atd.) jsou upraveny ve vyhlášce.

 

  • Ředitel kmenové školy je povinen vést žáka, který plní povinnou školní docházku výše popisovaným způsobem, v dokumentaci školy a statistických výkazech po celou dobu, po kterou je žákem této školy. Žákem kmenové školy přestává být dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přestupu do jiné základní školy (nebo dnem pozdějším uvedeným v rozhodnutí), úspěšným ukončením základního vzdělávání nebo v případě, kdy splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání nebo byl za splnění zákonných podmínek ze školy vyloučen.

 

  • V případě, že zákonný zástupce žáka nesplní informační povinnost vůči řediteli kmenové školy, žákovi školy bude vykazována neomluvená absence. Nastane-li taková situace, ředitel kmenové školy je povinen v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tyto skutečnosti oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Zařazení žáka do příslušného ročníku spádové školy po jeho návratu ze zahraničí je upraveno ve vyhlášce. 

 

Od 1. září 2017 je v ČR stanoven také povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí. Je vhodné i v těchto případech kontaktovat spádovou mateřskou školu a oznámit dlouhodobý pobyt v zahraničí.

 

Ustanovení § 38 odst. 3 až 5 školského zákona (tj. povinnost být žákem kmenové školy, oznamovací povinnost a právo na konání zkoušek z vybraných předmětů) se nevztahují na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, a jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky přechodně po dobu delší než 90 dnů, pokud plní povinnou školní docházku v evropské škole nebo v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu.