Právní úprava:
  • § 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 školského zákona pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.
 
Předpokladem je písemná žádost zákonného zástupce žáka podaná nejpozději do 30. června školního roku, ve kterém žák splní povinnou školní docházku.
 
Ředitel školy na základě posouzení důvodů uvedených v žádosti zákonného zástupce žáka a dosavadních výsledků vzdělávání žáka, rozhodne, zda žádosti vyhoví nebo nikoli. V kladném případě vydá zákonnému zástupci žáka písemné potvrzení o povolení pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky.
 
V případě, že žádosti nevyhoví, vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je ředitel školy před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zákonného zástupce žáka k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. 
 
Zákonný zástupce žáka může proti rozhodnutí o nepovolení pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhodne příslušný krajský úřad.