Zřízení třídy pro děti, žáky a studenty se SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

doporučený postup

 

 

 

 

 

  

1. Zákonné vymezení

  • § 16 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
  • § 16 odst. 9 školského zákona: Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými poruchami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené ve větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka, studenta.
  • § 19 – 26 vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  (dále jen „SVP“) a žáků nadaných

 

2. Žádost o souhlas ke zřízení třídy pro děti, žáky a studenty se SVP
  • Žádost včetně přílohy (viz formulář Trida_SVP_zadost.docžádosti v příloze) podává ředitel školy písemně  Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „OŠMT KÚ“).
  • Seznam dětí, žáků nebo studentů zařazených do třídy pro děti, žáky a studenty se SVP (viz formulář strukturovaného Trida_SVP_seznam.xlsseznamu v příloze).
  • Termín podání žádosti pro následující školní rok: zpravidla do 31. května příslušného kalendářního roku.
 

 

3.  Postup při posuzování žádosti
     OŠMT KÚ:
  • posoudí žádost po formální stránce a v případě potřeby požádá ředitele školy o doplnění.
  • posoudí žádost po věcné stránce a z hlediska souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména dle následujících kritérií:

zdůvodnění potřeby zřízení třídy pro děti, žáky a studenty se SVP (zdůvodnění vzdělávání formou skupinové integrace a zdůvodnění jejího upřednostnění před integrací individuální, jaké jsou potřeby a cíle, kterých chce ředitel školy zřízením třídy dosáhnout, zdůvodnění z hlediska počtu žáků v paralelních třídách apod.),

personální zajištění výuky (z hlediska odborné kvalifikace apod.),
podmínky školy potřebné pro vzdělávání žáků ve třídě včetně vybavení kompenzačními pomůckami,
  • posoudí žádost z hlediska financování,
  • rozhodne o udělení či neudělení souhlasu,

 

Souhlas se uděluje na jeden školní rok. Pokud by došlo ke změně podmínek (např. snížení počtu žáků pod stanovený počet), podá ředitel školy neprodleně písemnou informaci na OŠMT KÚ včetně návrhu řešení.

 
Příslušným pracovníkem OŠMT KÚ je Ing. Eva Cíchová, u které lze získat případné další informace
(tel.: 354 222 446  e-mail: eva.cichova@kr-karlovarsky.cz).