Právní úprava:  
·         zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)
·         § 7 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (dále jen „vyhláška č. 71/2005 Sb.“)
 
 
Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky, která může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
 
K ukončení studia žáka základní umělecké školy může však dojít i kdykoliv během studia, a to z následujících důvodů:
a)    jestliže žák nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b)    jestliže byl žák vyloučen ze školy,
c)    v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
d)    v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.
 
Ad a)
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je upraveno v ustanovení § 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb. Bližší podrobnosti ohledně hodnocení výsledků vzdělávání žáků musí být upraveny v pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu. Školní řád je ředitel školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámit zaměstnance a žáky školy a informovat o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků.
 
Ad b)
V případě, že žák se dopustí závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.
 
Dojde-li k vyloučení žáka ze školy, úplata za vzdělávání se nevrací.
 
Ad c)
Písemná žádost zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka o ukončení vzdělávání musí být adresována řediteli školy, který je povinen žádosti vyhovět.
 
Dojde-li k ukončení vzdělávání na základě písemné žádosti v průběhu prvního nebo druhé pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li však žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Bližší podrobnosti ohledně úplaty včetně jejího vrácení by měly být součástí školního řádu školy.
 
Ad d)
Splatnost úplaty je dle ustanovení § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb. do 15. dne prvního měsíce příslušného období, které v souladu s uvedeným ustanovením stanoví ředitel školy. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.