Právní úprava:
 
·         § 70 a § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
·         § 7 - § 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
 
Právní úprava rozlišuje dva typy uznání dosaženého vzdělání, a to uznání uceleného dosaženého vzdělání žáka a uznání částečného dosaženého vzdělání žáka. Za ucelené dosažené vzdělání žáka se považuje vzdělávání ve střední škole nebo v konzervatoři v České republice nebo v zahraničí. Za částečné dosažené vzdělání žáka se považuje absolvování pouze některých ročníků jiné střední školy nebo konzervatoře v České republice nebo v zahraničí.
 
O uznání dosaženého vzdělání rozhoduje v obou případech ředitel školy, kterou žák navštěvuje, a to na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Součástí žádosti jsou i doklady o vzdělání, které chce žák uznat, tj. v případě uceleného dosaženého vzdělání doklad o úspěšném ukončení studia (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o závěrečné zkoušce apod.) a v případě částečného dosaženého vzdělání doklad o tomto vzdělání (např. ročníkové vysvědčení apod.). V případě vzdělání dosaženého v zahraničí se za doklad o uceleném dosažení vzdělání považuje osvědčení o rovnocennosti zahraničního dokladu o dosaženém vzdělání v České republice nebo nostrifikační doložka o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice.  Nedisponuje-li žák výše uvedenými doklady o vzdělání, zákonná úprava mu umožňuje tuto skutečnost doložit jiným prokazatelným způsobem. 
 
V procesu uznání uceleného dosaženého vzdělání žáka ředitel školy uzná vždy ty části vzdělávacího programu, jejichž obsah a rozsah je shodný v absolvovaném a současně studovaném oboru vzdělání.
 
Na uznání dosaženého vzdělání není právní nárok. Je tedy pouze na řediteli školy, zda a v jakém rozsahu jej uzná. V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení. Částečné vzdělání může ředitel školy uznat pouze v případě, že je doloženo výše popisovaným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než deset let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava neobsahuje obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení této zkoušky, rozhodování o těchto věcech je zcela v kompetenci ředitele školy.
 
Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, vydá o tom zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka písemné potvrzení a uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. V praxi to znamená, že ředitel školy uvolní žáka z těch předmětů nebo jejich částí, jejichž obsah se shoduje v absolvovaném a současně studovaném oboru vzdělání.
 
Pokud ředitel školy žádosti o uznání dosaženého vzdělání nevyhoví, vydá ve správním řízení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního rádu je ředitel školy před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
 
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání vzdělání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy odvolání. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad.
 
Při zaznamenávání uznání dosaženého vzdělání na vysvědčeních škola do příslušných rubrik pro hodnocení žáka uvádí výraz „uznáno“ s odkazem na vysvětlivku, která bude na zadní straně vysvědčení obsahovat bližší podrobnosti. V povinné dokumentaci školy se postupuje obdobně.