Doporučený postup:

1. Zákonné vymezení zřízení přípravné třídy
 • § 47 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, souhlas ministerstva.
 • Jestliže je základní škola zřízena pro žáky uvedené v § 16 odst. 9, je zřízení přípravné třídy možné s tím, že zařazení žáci budou dětmi uvedenými v § 16 odst. 9. V souvislosti s účinností novely školského zákona č. 178/2016 Sb. bude možné od 1. 9. 2017 přijímat do přípravné třídy jen děti, kterým byl udělen odklad školní docházky a toto se bude týkat i dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona.
 
2. Součásti žádosti o souhlas ke zřízení přípravné třídy
 • Písemná žádost zřizovatele školy o zřízení přípravné třídy, včetně zdůvodnění.
 • Usnesení rady obce je-li zřízena.
 
3. Postup při podání žádosti o souhlas ke zřízení přípravné třídy
 • Ředitel školy požádá svého zřizovatele o zřízení přípravné třídy na příslušný školní rok.
 • Po projednání v orgánech obce zřizovatel školy podá písemnou žádost Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „OŠMT KÚ“ ).
 • Termín podání žádosti pro následující školní rok je do 30. června.
 
4. Postup při posuzování žádosti
 • OŠMT KÚ posoudí žádost po formální stránce a v případě potřeby požádá zřizovatele školy o doplnění.
 • Oddělení financování vzdělávání odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu posoudí žádost v části týkající se způsobu financování.
 • OŠMT KÚ rozhodne o udělení či neudělení souhlasu.
 • Souhlas se uděluje na jeden školní rok.
Případné informace lze získat u paní Ing. Bc. Dagmar Hríňové, tel.: 354 222 280, e-mail: dagmar.hrinova@kr-karlovarsky.cz.