Doporučený postup:

 

1. Zákonné vymezení zřízení přípravné třídy

 

- § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

- Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Ke zřízení přípravné třídy základní školy obcí, svazkem obcí a krajem je nezbytný souhlas krajského úřadu, v případě přípravných tříd zřizovaných registrovanou církví a náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, souhlas ministerstva.

- Jestliže je základní škola zřízena pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, je zřízení přípravné třídy možné s tím, že zařazení žáci budou dětmi uvedenými v § 16 odst. 9. 

 

2. Součásti žádosti o souhlas ke zřízení přípravné třídy

 

- Písemná žádost zřizovatele školy o zřízení přípravné třídy, včetně zdůvodnění.

- Usnesení rady obce nebo kraje, je-li zřízena.

 

3. Postup při podání žádosti o souhlas ke zřízení přípravné třídy

 

- Ředitel školy požádá svého zřizovatele o zřízení přípravné třídy na příslušný školní rok.

- Po projednání v orgánech obce nebo kraje zřizovatel školy podá písemnou žádost Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „OŠMT KÚ“).

- Termín podání žádosti pro následující školní rok je do 30. června.

 

4. Postup při posuzování žádosti

 

- OŠMT KÚ posoudí žádost po formální stránce a v případě potřeby požádá zřizovatele školy o doplnění.

- Oddělení financování vzdělávání odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu posoudí žádost v části týkající se způsobu financování.

- OŠMT KÚ rozhodne o udělení či neudělení souhlasu.

- Souhlas se uděluje na jeden školní rok.

 

Případné informace lze získat u paní Ing. Bc. Dagmar Hríňová, tel.: 354 222 280, e-mail: dagmar.hrinova@kr-karlovarsky.cz.