logolink_OPVVV.jpg
 
 
 
 
 
 
 
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 

Výše finanční podpory:  19 964 366,86Kč

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624

Období realizace: 1.4 2016 – 31. 3. 2022
 
 
Cílem projektu je nastavení funkčních partnerství a vzájemné spolupráce škol, zaměstnavatelů a jejich zřizovatelů, které pomohou zlepšit kvalitu řízení ve školách na území KK. Obsahem projektu je nastavení a pilotní odzkoušení modelu strategického plánování. V průběhu projektu budou zpracovány dva krajské akční plány rozvoje vzdělávání včetně vyhodnocení účinnosti navržených opatření a jejich vlivu na zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných tématech. Projekt bude realizován ve dvou etapách.
 
1. Etapa tvorby a naplňování cílů KAP 1 - duben 2016 - březen 2019
2. Etapa tvorby a naplňování cílů KAP 2 - duben 2019 - březen 2022
 
Povinná témata KAP KK
 1. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativitě a kreativitě
 2. Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 3. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 4. Rozvoj kariérového poradenství
 5. Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
 6. Podpora inkluze
 7. Podpora infrastruktury SŠ a VOŠ 
 
Nepovinná témata KAP KK
 1. Rozvoj výuky cizích jazyků
 2. ICT kompetence
 3. Čtenářská a matematická gramotnost

KAP KK logo projektu.png

 
Projekt má také facebook, na kterém najdete zajímavé inforamce, články a odkazy nejen o tom, co se děje u nás v projektu:
 
Od prosince 2020 jsme spustili blog, na kterém najdete výstupy z akcí pořádaných naším projektem: https://kapkk.blogspot.com/
 
 
 
Cesta k proměně českého vzdělávacího systému bude náročná, bude vyžadovat zapojení každého z nás, spolupráci a vzájemnou důvěru všech aktérů. Má-li Strategie 2030+ přispět ke skutečné proměně vzdělávání, velmi pomůže, pokud všichni důležití aktéři přijmou její cíle za své a každý na svém místě přispěje k jejich naplňování.
 
Text Strategie 2030+ naleznete ke stažení zde
 
 
 
REALIZACE AKTIVIT PROJEKTU V ROCE 2021
 
 
S ohledem na přetrvávající mimořádná opatření související s pandemií COVID-19 jsme i v tomto  období realizovali plánované aktivity prostřednictvím on-line platforem v souladu s časovým harmonogramem a to i po jejich uvolnění.
 
 
  REALIZACE AKTIVIT PROJEKTU V ROCE 2021
 
 
 
 
 
4. 12. 2019 – Seminář – „Jak si vybrat vysokou školu a dostat se na ni“
Pro tento seminář jsme oslovili zástupce SCIO, který do našeho kraje přijel a účastníky seznámil s výsledky aktuálních průzkumů mezi uchazeči o vysokou školu. Dále informovala, jaká jsou specifika NSZ, či jakým způsobem lze žákům pomoci při výběru školy. V závěru se rozvinula diskuze. Zpětná vazba k semináři byla velmi dobrá.
 
20. 5. 2019 -  kulatý stůl
Jak podpořit rozvoj kariérového poradenství na krajské úrovni
Tématem kulatého stolu bylo diskutovat o možnostech rozvoje kariérového poradenství na úrovni regionu, o provazování a spolupráci, o rozšiřování nabídky nejen pro žáky a studenty, ale i pro dospělé.  Témata byla zařazena do kontextu intervencí v projektu KAP KK. Se svými příspěvky vystoupili také pozvaní hosté a odborná řešitelka projektu KAP KK pro tuto intervenci. Ředitel Krajského centra vzdělávání a JŠ Plzeň, představil  INFO KARIÉRU, informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje. Představil vize, poslání, cíle a cílové skupiny, věnoval se především službám kariérového poradenství, individuálnímu i skupinovému. Informoval, jakým způsobem podporuje Plzeňský kraj tyto služby, představil hlavní partnery a spolupracovníky. Vedoucí Centra Euroguidance představil svoji organizaci prostřednictvím webových stránek. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné veřejnosti zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice. Odborná řešitelka KAP KK představila řadu aktuálních informací s důrazem na regionální a distanční rozměr kariérového poradenství. Po prezentacích následovala diskuse účastníků, která se soustředila na roli kariérových poradců nejen v rámci škol, ale i v mimoškolním, regionálním rozměru.
 
16. 5. 2019 – workshop
Jak vybudovat „dobrou“ školu
Cílem workshopu bylo ukázat a hovořit o tom, jaká opatření pomohou předcházet vyhoření pedagogů a jaké metody práce s kolektivem pedagogů jsou nejefektivnější. Jak motivovat pedagogy školy, aby maximálně rozvíjeli potenciál žáků nebo jak pracovat se sociálně slabými žáky a nalézt a rozvíjet jejich talent, co může udělat ředitel školy a v čem mu zřizovatel může pomoci.
 
30. 4. 2019 - workshop
MINECRAFT VE VÝUCE
Cílem workshopu bylo seznámit  účastníky s virtuálním vzdělávacím prostředím MINECRAFT. Na začátku workshopu podal lektor asi 20 minutový výklad o prostředí Minecraft pro výuku a na internetových stránkách ukázal základní informace. Důležitá informace: většina dětí a teenagerů zná Minecraft a je u nich oblíbený, což je dobré východisko pro výuku. Pro dobrý efekt je potřeba, aby se učitel s prostředím dobře seznámil. Lektor ukazoval potřebné informace na adrese https://education.minecraft.net/  Licence je sice pro školy zpoplatněna, ale není drahá. Minecraft lze využít v kterémkoliv vyučovacím předmětu.
 
17. 4. 2019 – seminář
MOV – propojení ŠVP s NSK
Cílem semináře bylo podpořit diskuzi  k tématice možností využití profesních kvalifikací  NSK v odborných školách. Lektorka se zaměřila na aktivity směřující k propojení trhu práce a počátečního vzdělávání a na podporu vzdělávací cesty jedinců studujících v počátečním i v dalším vzdělávání na SOŠ a SOU, což je jedním z cílů projektu MOV (Modernizace odborného vzdělávání), který realizuje NÚV Praha. Pro účastníky byly připraveny materiály vztahující se k dané problematice. Seminář vedla Obsahová manažerka pro odborné vzdělávání, hlavní metodička projektu MOV.
 
 
14. 3. 2019 - seminář
Seminář pro žadatele v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II
Lektorsky seminář vedl tým z MŠMT. Na seminář jsme pozvali všechny zástupce středních a vyšších odborných škol. Účast na semináři byla dobrá a odezva na kvalitu velmi dobrá. Dodatečně byly všem účastníkům zaslány vypořádané dotazy ze seminářů.
 
 
22. 1. 2019 – seminář
Podpora podnikavosti ze strany vedení gymnázií, zdravotnických škol a dalších „nepodnikatelských“ typů škol
Seminář vedl věcný manažer projektu R. Veleta. Cílem semináře bylo prodiskutovat možnosti, zdroje a metody, kterými by mohly „nepodnikatelské“ školy podporovat u svých žáků tzv. podnikavé kompetence. Seminář reagoval na problém spočívající v tom, že tento typ škol není výrazněji zaměřen na přípravu absolventů na podnikatelskou kariéru, nejsou tomu přizpůsobeny ani ŠVP ani samotná výuka, navíc ani učitelé těchto škol nemají velké zkušenosti s podnikáním. Přitom na druhé straně řada absolventů těchto škol ve skutečnosti začne podnikat. Diskutována byla tato témata:
·          Role ředitele a širšího vedení při podpoře podnikavosti u žáků.
·          Příklady ze škol, které systematicky podporují podnikavost.
·          Podpora ustálených forem výchovy k podnikavosti – např. fiktivních firem.
·          Spolupráce s absolventy školy v oblasti podnikavosti.
·          Informační zdroje pro vedení škol v oblasti podnikavosti.
  
 
 
 
PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
 
11. – 18. 1. 2019  - schvalování  zařazení projektové žádosti do „Rámce investic“ -  per rollam
Dne 30. srpna 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlásilo výzvu č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v aktivitě Opatření vedoucí k sociální inkluzi. Pro žadatele bylo podmínkou pro podání žádosti do této výzvy, zařazení projektového záměru do dokumentu s názvem Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života). Tento postup vyplývá z aktualizovaných pravidel Postupy KAP, verze č. 2, s datem účinnosti 1. 7. 2018.
Z tohoto důvodu jsme přistoupili k aktualizaci dokumentu doplněním 1 projektu. V dokumentu je tento projektový záměr odlišen volným řádkem, ve kterém je napsáno, že se jedná o „Aktualizace č. 1“. Vzhledem k vysoké pracovní vytíženosti členů PSV KK jsme zvolili pro schvalování dokumentu jako formu hlasování per rollam. Termínem pro hlasování  byl nastaven od 11. 1. – 18. 1. 2019. Dokument byl schválen (viz záznam o hlasování) a poté zaslán k vyvěšení na MMR – Územní dimenze prostřednictvím sekretariátu RSK KK.
 
13. 5. 2019 – schvalování  zařazení projektových žádosti do „Rámce investic“ (celkem 7)
V tomto termínu se uskutečnilo 11. jednání pracovní skupiny,  jehož hlavním cílem bylo projednat a schválit předložený Rámec investic, aktualizace č. 3.  Současně s tím hlavní manažer projektu KAP KK seznámil přítomné s postupem v realizaci projektu a připravovanou výzvou na IKAP II.
Bylo předloženo celkem 7 investičních projektových záměrů do IROP SC 2.4. Členům PSV KK byly před jednáním zaslány podklady k prostudování (aktualizovaný rámec investic  a popis jednotlivých projektových záměrů). Pracovního jednání se zúčastnili zástupci překládaných projektů (jednalo se o ředitele SŠ/VOŠ). Každý z nich představil svůj projekt a v případě dotazů, tyto zodpověděl. Všech 7 záměrů bylo schváleno a  doporučeno zařadit do dokumentu „Rámec pro podporu infrastruktury a investic v KK – aktualizace č. 3“. Schválený dokument byl poté zaslán sekretariátu RSK KK  s žádostí o jeho projednání a schválení. Dle sdělení sekretariátu RSK KK bude dokument schvalován per rollam a jeho schválení bude spadat do následujícího monitorovacího období.
 
Odkaz na poslední verzi dokumentu:
 
 
 
 
Prioritizace potřeb 2
 
 
 Analýza potřeb v území 2
 
 
 Evaluace projektu č. 1 
 
23. 11. 2017 se uskutečnilo 3. setkání členů pracovního minitýmu č. 1 - Rozvoj kariérového poradenství a podpora podnikavosti.
Hlavním téma bylo zaměřeno na roli vedení školy při podpoře kariérového poradenství.
 
16. 11. 2017 proběhlo již 3. setkání členů pracovního minitýmu č. 2 - Podpora polytechniky a matematická gramotnost.
Témata byla věnována oblasti matematické gramotnosti, propojení ICT  a polytechniky, podpoře a motivaci pedagogických pracovníků účastnit se dalšího vzdělávání s cílem připravit se nejen pro současnost, ale především pro budoucí výzvy, a to s ohledem na průmysl 4.0.
 
2. 11. 2017 se uskutečnilo 3. setkání členů pracovního minitýmu č. 6 C - - ICT kompetence
Obsahem setkání bylo naplňování KAP 1 v této oblasti a projednání možných témat pro další jednání pracovního minitýmu v následujícím období. Dalším tématem bylo využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech či požadavky na učitele odborných předmětů IT.
 
 
30. 10. 2017 se uskutečnilo 4. sektání pracovního minitýmu č. 6 B - Rozvoj výuky cizích jazyků
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první schůzku od rozdělení pracovního minitýmu č. 6, bylo hlavním tématem setkní seznámení se s cíli KAP 1 pro tuto oblast, možnost začlenění rodilého mluvčího do výuky, výuka odborného jazyka a rovněž ukázky některých mětod výuky cizích jazyků.
 
 
23. 10. 2017 se uskutečnilo 4. setkání pracovního minitýmu č. 3 - Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
Setkání bylo zaměřeno na spolupráci škol a firem z hlediska zmapování individuálních potřeb, výměny zkušeností k naplnění kritérií kvalitní školy, možnost spoupráce škola - firma v  rámci realizace aktuálních projektů či zmapování potřeb škol z hlediska marketingu.
 
 
3. října 2017 od 13:30 hod se v Krajské knihovně KK uskutečnilo 4. setkání pracovního minitýmu č.6 A - Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti.
 
Program setkání:
 
• Co je kritické myšlení, jeho význam jako ochrana před informační explozí
• Praktické ukázky využití některých metod, jejich rozbor
• Jak vést čtenářské dílny
• Sdílení zkušeností z vlastní praxe - diskuze
 
 
3. října 2017 od 13:00 hod se na KÚ KK uskutečnilo již 3. setkání pracovního minitýmu č. 5 - Podpora inkluze.
 
Probíraná témata:
 
• Aktuální informace z oblasti inkluze z pohledu vedení škol
• ŠKOLSKÁ INKLUZIVNÍ KONCEPCE Karlovarského kraje – příprava přípravy
• Jak zabránit předčasnému ukončování počátečního vzdělávání žáků ZŠ a SŠ?
• Řešení individuálních dotazů, diskuse a networking
 
 
14. září 2017 od 13:00 hod se na KÚ KK sešel pracovní minitým č. 4 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.
 
Program setkání:
 
• CŽU na Integrované střední škole Cheb, příspěvkové organizaci
• Kurzy a zkoušky PK - právní rámec, proces autorizace (podmínky, administrativa s tím spojená)
• Praktické zkušenosti s kurzy a zkouškami PK
• Diskuze
 
 
 
12. června 2017 od 13:00 hod proběhl workshop na téma "KREATIVNÍ SLOVNÍK", který byl určen všem  jazykářům. Tématem bylo používání slovních map ve výuce. Pozváni byli všichni učitelé cizích jazyků, kteří rádi učí slovní zásobu pomocí obrázků a v kontextech. Více o metodě na www.kreativnislovnik.cz
 
Workshop se konal na Krajském úřadě Karlovarského kraje, budova B, zasedací místnost č. 220.
 
Program setkání:
 
1. Čtenářská gramotnosti na středních školách v KK
2. Plošné vzdělávání pedagogů v metodách kritického myšlení
3. Spolupráce s Krajskou knihovnou Karlovy VarySpolupráce s Krajskou knihovnou Karlovy Vary
4. Náměty na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků
5. Síťování škol a vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramostnosti
6. Diskuze
  
 
30. května 2017 od 13:00 hod se konal na Krajském úřadě KK, budova B, zasedací místnost 220  konat setkání pracovního minitýmu
 
č. 6 A - Čtenářská gramotnost.
 
29. května 2017  byl Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Minsterstva školství, mládeže a tělovýchovy schválen Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje 1 (KAP 1). Dokument byl schválen bez připomínek.
 
Zpracovaný Krajský akční plán 1.pdfKrajský akční plán 1.pdf 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 1 (KAP 1) řeší oblast středního a vyššího odborného školství v Karlovarském kraji s ohledem na potřeby trhu práce a socioekonomické a demografické aspekty regionu. Přestože se KAP 1 zabývá zejména středním a vyšším odborným školstvím, nelze pominout ani navazující oblasti vzdělávacího systému počátečního vzdělávání, tj. ZŠ a VŠ. Některé naše cíle jsou tedy úzce provázány i s těmito částmi vzdělávacího systému. Naplňování cílů KAP 1 bude realizováno různými formami např. čerpáním šablon pro SŠ/VOŠ, projektem Implementace Krajských akčních plánů I, ERASMUS +, spoluprací s jinými projekty, podporou stávajících aktivit aj.
  
5. dubna 2017 proběhl seminář Systém kariérového poradenství. Seminář byl určen ředitelům a zástupcům SŠ/VOŠ.
 
31. března 2017 se uskutečnila 1. konference ke KAP 1.
 
 
24. března 2017 byl odeslán Krajský akční plán 1 (KAP 1) ke schválení na MŠMT.
 
14. 3. 2017 se uskutečnila společná schůzka s realizátory MAP v Karlovarském kraji, kde byla projednána možnost vzájemné spolupráce při naplňování KAP 1, zvláště v oblasti společných intervencí (kariérové poradenství, podpora podnikavosti, podpora polytechniky).
 
6. března 2017 byl schválen  v Regionální stálé konferenci Karlovaského kraje KAP 1. Návrh KAP 1 bude předložen MŠMT ke schválení. Po schválení bude dokument zveřejněn.
 
2. března 2017 se uskutečnil seminář k výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I, který zajiˇšťoval KAP KK a lektorsky vedli zástupci z MŠMT.
 
12. ledna 2017 byl v Pracovní skupině Vzdělávání projednán a doporučen ke schválení návrh Krajského akčního plánu 1 (KAP 1).
 
 
 
 
INFORMACE Z ROKU 2016
 
 
Zpracovaná Prioritizace potřeb Karlovarského kraje.pdfPrioritizace potřeb Karlovarského kraje.pdf
Dokument navazuje na analytickou fázi (Analýzu potřeb v území a Analýzu potřeb na školách) a obsahuje všechny identifikované  priority potřeb v oblastí středního a vyššího odborného vzdělávání. Pořadí potřeb bylo stanoveno na základě názoru členů Pracovní skupiny Vzdělávání v jednotlivých minitýmech (doplněných o ředitele škol a další odborníky) a zástupců KÚ Karlovarského kraje prostřednictvím vedoucích pracovníků OŠMT. Dokument byl projednán a schválen v Pracovní skupině Vzdělávání (16. 11. 2016) a v Regionální stálé konferenci Karlovarského kraje (hlasováním per rollam k 30. 11. 2016) a je podkladem pro zpracování KAP 1.
 
 
Zpracovaná ​​Analýza potřeb na školach v KK.pdfAnalýza potřeb na školach v KK.pdf .
Dokument zpracoval P -KAP na základě dotazníkového šetření, které proběhlo v období listopad 2015 - leden 2016. Hlavním cílem šetření bylo zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v oblastech kariérového poradenství, spolupráce škol a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání poskytovaného školami v kraji, polytechnického vzdělávání, podpory kompetencí k podnikavosti, společného vzdělávání a infrastruktury škol. V Karlovarském kraji dotazník vyplnolo 100% škol.
 
Zpracovaná Analyza_potreb_uzemi_KAP.pdfAnalýza potřeb v území Karlovarského kraje.
Dokument zpracoval realizační tým KAP KK, a to formou rešerše dostupných strategických dokumentů na národní, regionálních a v určitém rozsahu i místních úrovních, zaměřených na vzdělávání věnující se případně pouze dílčí kapitolou této problematice a projednáním všech témat v pracovních minitýmech a platformách.
 
PLATFORMY 
 
Pozvánka na platformy pořádané v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje (dále jen "KAP KK"), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624.
 
Platformy jsou pořádané jako setkání odborníků z Pracovní skupiny vzdělávání, zástupců středních škol, zaměstnavatelů, zainteresované veřejnosti z Karlovarského kraje a navazují na setkání pracovních mini týmů. Na platformách budou účastníci seznámeni s výsledky Analýzy potřeb v území a budou diskutována všechna níže uvedená témata. Analýza potřeb v území je důležitým podkladem pro tvorbu dokumentu KAP KK, který vytyčuje hlavní potřeby ve vzdělávacím systému Karlovarského kraje. Vaší aktivní účastí budete mít jedinečnou příležitost se k těmto tématům vyjádřit.
 
 • Platforma č. 1 - Volba povolání zaměřená na rozvoj kariérového poradenství a podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Setkání se bude konat 22. září 2016 od 13.00 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 • Platforma č. 2 - Vzdělávání pro život zaměřená na podporu odborného a polytechnického vzdělávání, spolupráci škol a zaměstnavatelů, rozvoj dalšího profesního vzdělávání na školách formou celoživotního učení a rozvoj infrastruktury SŠ a VOŠ.

Setkání se bude konat 26. září 2016 od 13.00 hodin ve společenském sále Krajské knihovny Karlovarského kraje.

 • Platforma č. 3  - Společné vzdělávání zaměřená na podporu inkluzivního vzdělávání.

Setkání se bude konat 20. září 2016 od 13.00 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 • Platforma č. 4  - Rozvoj osobnosti zaměřená na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a klíčových kompetencí žáků včetně digitálních a jazykových kompetencí.

Setkání se bude konat 29. září 2016 od 13.00 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.   

 
Vaši účast nám prosím potvrďte do pátku 16. 9. 2016 na email: michaela.secanyova@kr-karlovarsky.cz.
 
 
 
KDO SE PODÍLÍ NA TVORBĚ KAP KK?
 
 
 
1. Realizační tým KAP KKRealizační tým KAP KK
 
2. Pracovní minitýmy dle povinných klíčových témat
Pracovní minitým č. 1
·         rozvoj kariérového poradenství
·         podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 
Pracovní minitým č. 2
·         polytechnického vzdělávání
·         matematická gramotnost
 
Pracovní minitým č. 3
·         spolupráce škol a zaměstnavatelů
·         odborné vzdělávání
 
Pracovní minitým č. 4
·         rozvoj dalšího profesního vzdělávání na školách formou celoživotního učení
 
Pracovní minitým č. 5
·         podpora inkluzivního vzdělávání
 
Pracovní minitým č. 6 – je rozdělen do tří skupin
·         podpora rozvoje čtenářské gramotnosti (skupina A)
·         rozvoj výuky cizích jazyků (skupina B)
·         ICT kompetence (skupina C)
 
3. Odborný garant P – KAP
 
4. Pracovní skupina Vzdělávání Karlovarského kraje (vytvořená v rámci RSK KK)
 
5. Regionální stálá konference Karlovarského kraje
 
PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE (PSV KK)
 
Na tvorbě akčního plánu se podílí Pracovní skupina Vzdělávání Karlovaského kraje, která je složena z klíčových aktérů ovlivňující tuto oblast na území Karlovarského kraje.
 
Členové PSV se schází minimálně 2x ročně, v případě potřeby častěji. Obsahem těchto setkání je informovat členy o aktuálním dění v projektu, naplňování stanovených cílů, projednávání jednotlivých intervencí, projednání a schvalování předložených dokumentů jako jsou například: Analýza potřeb v území, Prioritizace potřeb, KAP nebo Rámec na podporu infrastruktury. Náplň a složení této skupiny vyplývá z Postupů KAP.
 
FV_Statut_PSV_KK.pdfStatut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje
FV_Jednaci_rad_PSV_KK.pdfJednací_řád Pracovní skupiny vzdělávání Karlovarského kraje
 
 
 
REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
RSK má v projektu důležitou roli. Prostřednictvím Sekretariátu jsou na jednání předkládány dokumenty k projednání a schválení jako jsou například: Návrh KAP, změny členů PSV KK, schvalování Rámce na podporu infrastruktury. Tato povinnost vyplývá z Postupů KAP. Předkladatelem dokumentů je realizační tým projektu, které na jednání prezentuje hlavní manažer projektu.
 
 
 
RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY A INVESTIC
 
 
 
 
V průběhu června 2016 zástupci všech zřizovatelů (SŠ a VOŠ) zpracovali podklady pro oblast infrastruktury a investičního vybavení, z nichž byl vytvořen první souhrnný Rámec na podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji I. s finančním rámcem (IROP, SC 2.4 Výzva č. 33). Tento dokument je nezbytný pro čerpání evropským finančních prostředků z IROP, v rámci SC 2.4 a je přílohou dokumentu Prioritizace potřeb.  K 30. 11. 2018 byla předložena a schválena již druhá aktualizace tohoto dokumentu.
 
Proces schalování
 • Návrhy jsou shromážděny v dokumentu Rámec na podporu infrastruktury a investic a předány prostřednictvím realizačního týmu k projednání v PSV .
 •  Po schválení v PSV je dokument předán prostřednictvím Sekretariátu RSK k projednání a schválení na nejbližším jednání RSK.
 • Po obdržení zápisu je dokument zaslán prostřednictvím Sekretariátu RSK k uveřejnění na stránkách MMR - územní dimenze https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP .
 
Výzvy IROP, do kterých byly podány projektové žádosti
 
 Výzva č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.
 Výzva č. 11 "Infrastruktura středních škol"; IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary).
 Výzva č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“.
 
 
 
 
KONTAKTY NA REALIZAČNÍ TÝM KAP KK
 
 
Hlavní manažer projektu
Mgr. Eva Saligerová
Tel.:+420 604 305 234
 
Věcní manažeři projektu
  Ing. Hana Čiháková, Ph.D.
 
 Mgr. Richard Veleta, Ph.D.
 
Mgr. Jaroslav Čihák
 
Finanční manažer projektu 
  Andrea Maidlová
 
Asistent projektu
 Petra Brožová