logolink_OPVVV.jpg
 
 
 
 
 
 KAP KK
 
 
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
 

Výše finanční podpory:  19 964 366,86Kč

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624

Období realizace: 1.4 2016 – 31. 3. 2022
 
 
Cílem projektu je nastavení funkčních partnerství a vzájemné spolupráce škol, zaměstnavatelů a jejich zřizovatelů, které pomohou zlepšit kvalitu řízení ve školách na území KK. Obsahem projektu je nastavení a pilotní odzkoušení modelu strategického plánování. V průběhu projektu budou zpracovány dva krajské akční plány rozvoje vzdělávání včetně vyhodnocení účinnosti navržených opatření a jejich vlivu na zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných tématech. Projekt bude realizován ve dvou etapách.
 
1. Etapa tvorby a naplňování cílů KAP 1 - duben 2016 - březen 2019
2. Etapa tvorby a naplňování cílů KAP 2 - duben 2019 - březen 2022
 
Povinná témata KAP KK
 1. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativitě a kreativitě
 2. Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 3. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 4. Rozvoj kariérového poradenství
 5. Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
 6. Podpora inkluze
 7. Podpora infrastruktury SŠ a VOŠ 
 
Nepovinná témata KAP KK
 1. Rozvoj výuky cizích jazyků
 2. ICT kompetence
 3. Čtenářská a matematická gramotnost

 

 

KAP KK logo projektu.png

 

 
Projekt má také facebook, na kterém najdete zajímavé inforamce, články a odkazy nejen o tom, co se děje u nás v projektu:
 
Od prosince 2020 jsme spustili blog, na kterém najdete výstupy z akcí pořádaných naším projektem: https://kapkk.blogspot.com/
 
 
Cesta k proměně českého vzdělávacího systému bude náročná, bude vyžadovat zapojení každého z nás, spolupráci a vzájemnou důvěru všech aktérů. Má-li Strategie 2030+ přispět ke skutečné proměně vzdělávání, velmi pomůže, pokud všichni důležití aktéři přijmou její cíle za své a každý na svém místě přispěje k jejich naplňování.
 
Text Strategie 2030+ naleznete ke stažení zde
 
   
 
 
 
AKTIVITY PROJEKTU V OBDOBÍ: ČERVEN 2021 - LISTOPAD 2021
 
V tomto monitorovacím období byl vytvořen dokument "Sborník textů pro rozvoj čtenářské gramotnosti napříč všemi předměty". Tento dokument je volně ke stažení.
 
 
PM č. 1 - Rozvoj kariérového poradenství a podpora podnikavosti
24. června 2021 – 12. setkání, 13.00 – 14.45,  on-line na platformě MS Teams
Setkání jsme uspořádali pod názvem Podpora podnikavých dovedností žáků - příklady inspirativní praxe ze SŠ v ČR. V první části setkání prezentoval R. Veleta, věcný manažer projektu, několik příkladů akcí a aktivit z ČR, které vznikly a proběhly z iniciativy žáků středních škol, s různou mírou podpory ze strany pedagogických pracovníků. V diskusní a sdílecí části setkání referovali účastníci o příkladech akcí z jejich středních škol, které zcela nebo z velké části probíhají pod taktovkou žáků.
13. října 2021 – 13. setkání, 13.00-15.00, prezenčně
Setkání jsme uspořádali pod názvem Novinky v kariérovém poradenství a sdílení zkušeností. V úvodní části jsme se věnovali těmto tématům: aktuální situace v nabídce služeb kariérového poradenství na školách zastoupených na PM1; situace mladých lidí, registrovaných na úřadu práce, kteří nenastoupili na SŠ nebo ze SŠ předčasně odešli; nabídka NPI ČR v regionu pro SŠ ve sledované oblasti; ukončování projektu P-KAP – informace od H. Střechové. Z novinek v oblasti KP byly prezentovány tyto informace: přesun Euroguidance do NPI ČR; plánované vyhlášení Národní ceny KP a kulatý stůl ke kariérovému poradenství; info o nové elektronické publikaci „Podpora kvality kariérového poradenství na školách“; nově zpracovaná pojetí intervencí: Kariérové poradenství a prevence předčasných odchodů a Podpora kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě. V závěru setkání R. Veleta, věcný manažer projektu, doporučil účastníkům sledování komunity na facebooku s názvem: Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ-SK, jako významný zdroj informací a kontaktů.
 
PM č. 2 – Podpora polytechniky a matematická gramotnost
4. listopadu 2021 - 12. setkání, 13.00-15.00, prezenčně
Tématem setkání bylo Naplňování cílů KAP 2 v oblasti Podpory polytechnického vzdělávání a matematické gramotnosti. Účastníci navštívili 3D laboratoř CAT - Centrum Aplikovaných Technologií v Gymnáziu Sokolov a viděli ukázku virtuální reality a práci s HABTIKOU, dále práci s programovatelným šicím strojem. Pak účastníci navštívili Robotickou laboratoř CAT - Centrum Aplikovaných Technologií a viděli ukázku práce s robotickou stavebnicí LEGO MINDSTORM EV 3. Dále proběhla diskuse o naplňování cílů KAP 2 v oblasti a revize SWOT analýzy. Účastníci byli seznámeni s novým pojetím intervence NPI ČR, s aktivitami MŠMT a NPI s dopadem na rozvoj matematické gramotnosti a polytechniky a s aktivitami KVC Sokolov. V závěru setkání proběhla odborná diskuse na téma jak naplnit dosud nenaplněná kritéria a činnosti KAP 2.
 
PM č. 3 - Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
23. září 2021 – 13. setkání, 13.00-15.00, prezenčně
 
Tématem setkání bylo Naplňování cílů KAP 2 v oblasti Podpory odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a  zaměstnavatelů. Na setkání byly představeny aktivity KHK KK (Ing. Mansfeldová) pro ZŠ a SŠ v roce 2021, zejména pilotní ověření prvků duálního systému vzdělávání v Karlovarském kraji, Rozvoj polytechniky na základních školách, Exkurze kariérových poradců k zaměstnavatelům a Můj život po škole v Karlovarském kraji (aplikace mujzivotposkole.cz). Projekt Kreativní učení – SMART akcelerátor představil pan Jiří Hanek z KARP. Odborná řešitelka představila naplňování cílů KAP 2 v oblasti. Setkání bylo zakončeno odbornou diskusí na aktuální témata.
 
PM č. 4 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání na školách formou CŽU
5. října 2021 – 12. setkání, 13.00-15.00, prezenčně
Tématem setkání bylo Naplňování cílů KAP 2 v oblasti v oblasti Rozvoje dalšího profesního vzdělávání na školách formou celoživotního učení. Mgr. Petr Paniček (NPI, projekt P-KAP - Garant oblasti Školy jako centra celoživotního učení) představil nové pojetí tematické oblasti intervence Rozvoj škol jako center celoživotního učení. Dále byli účastníci seznámeni s novou publikací CEDEFOP Posílení postavení dospělých prostřednictvím zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. Miroslava Dolejšová (NPI, Krajský koordinátor projektu UpSkilling) představila ve své prezentaci Výsledky šetření po potřebných PK u zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. Dále byli účastníci seznámeni s akcemi, které projekt Up-Skilling realizoval a s aktivitami, které realizuje se středními školami v KK a dalšími subjekty v KK. V závěru setkání bylo diskutováno naplňování cílů KAP 2 v oblasti Rozvoj dalšího profesního vzdělávání na školách formou celoživotního učení a setkání bylo ukončeno odbornou diskusí.
 
PM č. 5 – Podpora inkluzivního vzdělávání
21. října 2021 – 14. setkání, 13.00-14.45, prezenčně
Setkání pracovního minitýmu jsme uspořádali pod názvem Bilanční setkání pracovního minitýmu. V hlavní části proběhla diskuse a sdílení o aktivitách a akcích na školách a zapojených institucích. Většina těchto aktivit naplňuje KAP 2 v oblasti inkluze. Ve druhé části informoval R. Veleta, věcný manažer projektu, o těchto aktivitách: z projektu P-KAP jsou k dispozici nově zpracovaná pojetí intervence Podpora inkluze; doporučení komunitu na facebooku s názvem: Inkluze v praxi jako významný zdroj informací a kontaktů; o konferenci „S asistenty k lepší škole“ a o publikaci ČŠI Přístupy k náročnému chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních a možnosti jeho řešení. Závěr setkání byl věnován dostupným informacím o chystaném Národním plánu obnovy 2022 – 2026, se zaměřením na čerpání prostředků.
 
PM č. 6 A – Rozvoj čtenářské gramotnosti
3. listopadu 2021 – 13. setkání, 13.00-15.00, prezenčně
Tématem setkání bylo Naplňování cílů KAP 2 v oblasti Podpory rozvoje čtenářské gramotnosti. Účastníci byli seznámeni s novinkami ve vzdělávání s dopadem na rozvoj čtenářské gramotnosti (aktivity NPI ČR ve spolupráci s Česko digital a Učitel naživo, aktivity Edusítě a LinkedIn). Dále byli informování a seznámeni s novým pojetím intervence Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. V další části setkání diskutovali naplňování cílů KAP 2 v oblasti a SWOT analýzu KAP 2. Odborná řešitelka představila aktuální činnosti, které jsou v projektu v rámci intervence realizovány (Sborník textů pro rozvoj čtenářské gramotnosti napříč obory a aktuální akce realizované v rámci projektu SYPO Kabinet Český jazyk a literatura). Setkání minitýmu bylo uzavřeno odbornou diskusí na aktuální témata, například zhodnocení distanční výuky, návrat žáků do školy, zdroje a webináře/semináře vhodné pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti, atd.
 
PM č. 6 B - Rozvoj výuky cizích jazyků
25. listopadu 2021, 11. setkání, 13.00-15.00,  on-line na platformě MS Teams
Hlavním tématem setkání bylo Naplňování cílů KAP2 v oblasti Podpory rozvoje výuky cizích jazyků. V úvodu setkání pracovního minitýmu představil věcný manažer projektu účastníkům novinky a tipy na podporu výuky cizích jazyků (program Fulbrightovy komise, novinky z DZS, CZELO, LinkedInové tematické skupiny P-KAP Rozvoj výuky cizích jazyků a webináře projektu P-KAP). Odborná řešitelka uvedla možnosti praktického využití on-line nástroje Wizer me a dále uvedla možnosti podpory výuky cizího jazyka např. prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti. Dále účastníci diskutovali způsoby plnění jednotlivých činností KAP 2 a dále byla revidována SWOT analýza KAP 1. Setkání bylo ukončeno odbornou diskusí.
 
 DALŠÍ AKTIVITY PROJEKTU
 
Workshop „ Jak podporovat občansky angažované akce pořádané studenty – příklady dobré praxe ze středních škol v ČR“
16. září 2021, 13.00-15.00, prezenčně
Seminář byl postaven na rozboru několika příkladů inspirativní praxe ze středních škol v ČR, na nichž podnikli studenti a studenty ve vlastní režii akce pro zlepšení života ve svém městě, pro ochranu přírody, pro pomoc znevýhodněným atd. Druhou podstatnou složkou semináře pak byla diskuse nad těmito příklady vycházející z vlastních zkušeností účastníků. Cílem semináře bylo, uvědomit si možnosti školy a jejích pracovníků pomoci angažovaným studentům způsobem, který podpoří jejich podnikavost, iniciativu a kreativitu.
 
Výjezdní setkání ředitelů SŠ a VOŠ Karlovarského kraje
6. – 8. října 2021
V tomto monitorovacím období jsme připravili druhé výjezdní setkání ředitelů středních škol našeho kraje. Tentokrát jsme vyrazili do Jihomoravského kraje. Akce byla rozdělena do tří dnů, a v každém z nich byla pro ředitele připravena vzdělávací akce.
 
Workshop „Zařazování aktivit pro rozvoj podnikavých kompetencí do výuky různých předmětů“.
11. listopadu 2021, 13.00-15.00, prezenčně
Cílem workshopu bylo poskytnout prostor zástupcům SŠ/VOŠ z Karlovarského kraje ke sdílení zkušeností s podporou podnikavých dovedností, iniciativy a kreativity v rámci vyučovacích předmětů i nad jejich rámec. Ve stručném úvodu připomněl lektor aktuální pojetí podpory těchto dovedností vycházející z projektu P-KAP  a z evropského pojetí (viz prezentace). V hlavní části workshopu probíhalo sdílení a diskuse o konkrétních aktivitách na zúčastněných školách. Významným tématem byly i bariéry, které komplikují podporu podnikavosti.
 
Workshop „Podpora kreativity aneb jak jednoduše generovat nápady“
16. 11. 2021, 9.00-13.00, prezenčně
Cílem workshopu bylo představit jeden z výstupů projektu Smart Akcelerátor – kreativní učení. Smyslem bylo ukázat a zdůraznit potřebu rozvíjet kreativní myšlení, tedy schopnost poradit si, schopnost nacházet smysluplná řešení výzev a problémů a to za pomoci osvojení si procesů od zadání k cíli s důrazem na fakt, že je tento proces uplatnitelný bez ohledu na obor a vzdělání.
 
 
 
AKTIVITY PROJKETU V OBDOBÍ: PROSINEC 2020 - KVĚTEN 2021 
 
PM č. 1 - Rozvoj kariérového poradenství a podpora podnikavosti
11. 2. 2021 – 11. setkání, 13.00 – 15.00,  on-line na platformě MS Teams
Toto setkání jsme uspořádali pod názvem Inspirativní myšlenky a informace z mezinárodní konference Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohama. Z bohatého programu konference, které se zúčastnil věcný manažer projektu, bylo vybráno a prezentováno několik inspirativních příkladů z praxe kariérového poradenství se zaměřením především na střední školy. V dalším programu jsme informovali členy pracovního minitýmu o vybraných novinkách v oblasti kariérového poradenství a vývoji v problematice předčasných odchodů ze vzdělávání.
 
PM č. 2 – Podpora polytechniky a matematická gramotnost
18. 2. 2021, 11. setkání,  14:00 – 15:40, on-line na platformě MS Teams
Členové pracovního minitýmu byli seznámeni s aktivitami Czechinvestu na podporu intervence (Bc. Kateřina Maružánová, CzechInvest Karlovy Vary). Dále bylo diskutováno naplňování cílů KAP 2 v oblasti Podpory polytechnického vzdělávání a matematické gramotnosti - monitoring realizace jednotlivých aktivit (Ing. Štěpánka Makoňová, odborná řešitelka KAP KK). Některé cíle jsou průběžně naplňovány, jiné bohužel nelze naplnit kvůli opatřením Covid 19. Malá technická univerzita on-line nefunguje. Dalším tématem projednávání byly aktivity IKAP II., především Podpora polytechniky na ZŠ, které naplňují cíle KAP 2 (Ing. Lenka Mansfeldová, KHKKK). Tipy na vzdělávací aktivity a online akce podporující polytechnické vzdělávání a matematickou gramotnost představila Ing. Štěpánka Makoňová, odborná řešitelka KAP KK. V rámci odborné diskuse byly představeny informace o blogu KK (KAP KK), dále byly diskutovány možnosti on-line mikrolearningů.
 
PM č. 3 - Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
16. 3. 2021 – 12. setkání, 13:00 – 15:30, on-line na platformě MS Teams
Členové pracovního minitýmu byli seznámeni s aktivitami KARP podporujícími odborné vzdělávání. Jednalo se zejména o projekty Portál spolupráce, Kreativní učení, Práce s nadanými dětmi a Koncept podnikavosti (Kamila Krupičková a Šárka Haruštáková). Ing. Lenka Mansfeldová z KHK KK představila aktivity projektu Implementace KAP2 v Karlovarském kraji, které realizuje KHK KK. Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA (ředitelka Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace) představila nově vzniklou Expertní skupinu pro rozvoj vzdělávací soustavy Karlovarského kraje. PaedDr. Vladimíra Štrynclová (odborný řešitel KAP KK) představila naplňování cílů KAP 2 v oblasti Podpory odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů a výsledky monitoringu posunu v realizaci jednotlivých aktivit. Závěry odborné diskuse: cíle, které jsme si pro tuto intervenci stanovili, jsou průběžně plněny i přes nepříznivou epidemiologickou situaci, spolupráce s firmami byla v důsledku pandemie utlumena, ale firmy mají velký zájem na spolupráci, dochází ke spolupráci online; otázkou je, kolik firem ukončí svou činnost v důsledku ekonomické krize a dalších důsledků pandemie. Jako problém se ukazuje propuštění zaměstnanců hotelů a restaurací, kteří si našli práci v jiných oborech, rekvalifikovali se a k původní profesi se vrátit nechtějí. Dalším problémem je výpadek praktické výuky, kde vážná situace je zejména u 1. ročníků SOU.
 
PM č. 4 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání na školách formou CŽU
 30. 3. 2021, 11. setkání, 13.00 – 14.00, on-line na platformě MS Teams
Na začátku jednání byli členové pracovního minitýmu seznámeni s informačními zdroji a webináři, které by mohly pomoci plnit cíle intervence (na platformě Epale, stránky MŠMT, akce NPI, portál dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji http://www.dvkk.cz/). Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA (KAP KK) - Expertní skupina pro rozvoj vzdělávací soustavy Karlovarského kraje informovala o práci skupiny, která přesahuje do oblasti rozvoje dalšího profesního vzdělávání na školách formou CŽU. Miroslava Dolejšová (NPI - Krajský koordinátor projektu UpSkilling), krajská koordinátorka projektu UpSkilling z NPI seznámila účastníky s výsledky dotazníkového šetření u zaměstnavatelů v Karlovarském kraji po potřebných profesních kvalifikacích a aktivity projektu naplánované na rok 2021. Mgr. Jana Belblová z ÚP ČR Krajská pobočka v Karlových Varech předala informace o současné situaci a výhledu do budoucnosti ve spojitosti s transformací kraje z pohledu ÚP.  Na závěr setkání seznámil věcný manažer projektu členy pracovního minitýmu s naplňováním cílů definovaných v KAP 2.
 
PM č. 5 – Podpora inkluzivního vzdělávání
11. 3. 2021, 13. setkání,14.00 – 15.40, on-line na platformě MS Teams
Setkání minitýmu bylo zaměřeno na práci asistentky pedagoga v době on-line výuky. V první části setkání prezentovala odborná řešitelka projektu KAP KK svou práci s žákem se zdravotním postižením a systém spolupráce s pedagogy. Zmínila také aplikace, které v on-line výuce využívají. Na prezentaci bezprostředně navázala diskuse členů minitýmu a sdílení podobných zkušeností. S dalším příspěvkem vystoupila  garantka inkluze projektu P-KAP, která prezentovala výsledky 1. mapování stavu inkluze, které v letech 2016 – 2018 proběhlo v Karlovarském a Plzeňském kraji (nyní probíhá druhé mapování). Na základě tohoto mapování vznikají zprávy pro školy, včetně doporučení, která mohou být využita pro zlepšení stavu inkluze ve vzdělávání na škole, případně pro tvorbu ŠAP/PA. V další části setkání proběhla debata moderovaná věcným manažerem k míře plnění cílů a opatření stanovených pro oblast inkluze v KAP 2. V závěru akce obdrželi členové minitýmu informace o připravovaných akcích z oblasti společného vzdělávání a o aktuálních zdrojích odborných informací z této oblasti.
 
PM č. 6 A – Rozvoj čtenářské gramotnosti
23. 2. 2021, 12. setkání, 13.00 – 14.00, on-line na platformě MS Teams
Setkání zahájil věcný manažer projektu a poté se ujala slova odborná řešitelka (Hofmanová) Hostem setkání byla Ing. Eva Vodičková z Krajské knihovny Karlovy Vary, která přítomné seznámila s výstavou Slavné lázně Evropy. Dále nabídla možnost on-line akcí k podpoře informační gramotnosti. Informovala rovněž o aktivitě krajské knihovny, která vytváří hru Crashfake zaměřenou na práci s informacemi a dezinformacemi. V další části setkání odborná řešitelka (Hofmanová) ukázala nabídku webinářů z projektu SYPO zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. V další části setkání  proběhla odborná diskuze nad výsledky webináře Niny Ruthové na téma kritického myšlení. Dále proběhla diskuse nad podobou budoucího Sborníku pracovních textů pro rozvoj čtenářské gramotnosti a byla představena a diskutována nová podoba maturitní zkoušky – jak má vypadat Pracovní list k ústní zkoušce z českého jazyka. Byla nabídnuta intervizní setkání k nové podobě maturitní zkoušky. Bylo zmonitorováno naplňování cílů KAP 2 v oblasti Podpory rozvoje čtenářské gramotnosti od zástupců škol. Na závěr proběhla odborná diskuse.
 
PM č. 6 B - Rozvoj výuky cizích jazyků
4. 2. 2021, 10. setkání, 13.00 – 14.00,  on-line na platformě MS Teams
Na setkání byly  členům pracovního minitýmu představeny a diskutovány moderní metody pro výuku cizích jazyků (CLIL, Flipped classroom, aplikace v online výuce AJ, jak zapojit rodilé mluvčí do výuky, atd.); motivace a tipy k učení se cizího jazyka. V rámci odborné diskuse jsme probírali, co dětem způsobuje aktuální způsob dálkové výuky, co můžeme udělat pro větší pohodu nás i našich žáků, motivace a tipy k učení se cizího jazyka, wellbeing a podpora žáků s nepříznivými podmínkami v distanční výuce.
 
PM č. 6 C- ICT kompetence
25. 5. 2021, 10. setkání, 14.00 – 15.30, on-line na platformě MS Teams
Na úvod setkání seznámil Mgr. Milan Šatra - krajský ICT metodik Karlovarského kraje účastníky s aktivitami projektu SYPO a s postupem implementace digitálních technologií do vzdělávání na školách v souladu s národní Strategií digitálního vzdělávání a s revizí RVP a se zaváděním změn do škol. Všechny potřebné informace lze najít na webu https://revize.edu.cz . Dále Mgr. Jaroslav Čihák seznámil účastníky s naplňováním cílů KAP 2 v oblasti podpory ICT kompetencí. V odborné diskusi vystoupili zástupci KÚ a škol – podpora výuky digitálních technologií, změna náplně povolání – roste nutnost využívání těchto technologií.
 
DALŠÍ AKTIVITY PROJEKTU
 
Kulatý stůl „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“
9. 12. 2020, 14.00 – 15.20, on-line na platformě MS Teams
Pro kariérové a výchovné poradce jsme uspořádali online setkání s respektovanou kariérovou poradkyní, Andreou Czirke, která přítomným představila svou novou elektronickou knihu Jak spolu dítětem zvládnout volbu povolání. Součástí knihy jsou také náměty a aktivity, které lze realizovat při poradenském procesu či ve vyučování. Proto je kniha určena nejen rodičům, ale i kariérovým a výchovným poradcům. Ve druhé části setkání, odpovídala autorka na otázky účastníků a proběhla také diskuse k tématu podpory kariérového rozhodování v rodinách.
 
Webinář „Psychohygiena ve školství – jak předejít vyčerpání, stresům“
15. 12. 2020, 13.00 – 16.00, na platformě ZOOM
Webinář byl zaměřen nejen na teoretické, ale především praktické ukázky a novinky z oblasti psychohygieny. Na základě konkrétních situací z vlastní práce si účastníci mohli prohloubit své dovednosti, jak takové situace zvládat, jak jim případně předcházet a tím eliminovat riziko vyhoření. Lektorka v průběhu webináře diskutovala s účastníky a zodpovídala jejich dotazy.
 
Webinář „Formativní hodnocení“
21. 1. 2021, 13.00 – 16.00, on-line na platformě ZOOM
Cílem webináře bylo pomoci účastníkům při tvorbě hodnoticích kritérií, která vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole a posílit jejich dovednost v používání formativního hodnocení ve své praxi. Lektorka v průběhu webináře s účastníky diskutovala a odpovídala na jejich dotazy.
 
Webinář „Ředitel školy jako pedagogický lídr a jak to vše zvládnout?“
26. 1. 2021, 13.00 – 15.00, on-line na platformě MS Teams
Webinář byl určen pro ředitele středních škol z Karlovarského kraje. Lektorkou webináře byla paní Jitka Kmentová, ředitelka Gymnázia na Zatlance v Praze a která zároveň působí jako lektorka v programu Ředitel naživo pod organizací Učitel naživo, se kterou jsme na přípravě webináře spolupracovali. Lektorka prezentovala své pojetí ředitele jako pedagogického lídra, uváděla konkrétní příklady z praxe své školy a informace zároveň zasazovala do širšího kontextu. V závěru akce proběhla diskuse, do které se zapojilo několik ředitelů a ředitelek škol se svými postřehy a zkušenostmi. Akce byla velmi pozitivně přijata.
 
 
Webinář „Využití moderních technologií pro propagaci školy“
9. 2. 2021, 10.00 – 15.00, on-line na platformě MS Teams
Cílem webináře bylo přiblížit účastníkům jak efektivně komunikovat a prezentovat školu studentům a dalším subjektům. Webinář byl rozdělen na dopolední část, která byla zaměřena na propagaci školy z pohledu toho, co aktuálně funguje a co je naopak módním výstřelkem bez přidané hodnoty. Jaké nástroje (ideálně zdarma) lze využívat pro komunikaci, kontrolu webových stránek a měření jejich úspěšnosti. V odpolední části  se lektor věnoval rizikům spojeným s využíváním IT prostředků (z pohledu hardwaru i softwaru) a představil účastníkům rizika a možná zneužití informací a doporučil jim postupy jak těmto situacím předcházet a poskytl konkrétní tipy. Lektor si připravil kontrolu zabezpečení některých školních webů, kde upozornil na rizika, což bylo vnímáno účastníky velmi pozitivně. V průběhu celé akce probíhala diskuze.
 
Kulatý stůl „Ředitelská hospitace – sdílení zkušeností“
24. 2. 2021, 13.00 – 15.00, on-line na platformě MS Teams
V rámci série „ředitelských“ akcí jsme uspořádali pro ředitele středních škol z Karlovarského kraje online kulatý stůl na téma hospitace. Hospitace je jednou ze základních činností ředitele v rámci pedagogického vedení své školy, přitom je jen velmi málo příležitostí pro sdílení zkušeností mezi jednotlivými řediteli. V rámci diskuse vystoupilo několik ředitelek a ředitelů a svěřilo se s praxí ze svých škol. Mluvili jsme o formách hospitací, o tom, jak jsou přijímány učiteli, jak probíhá reflexe a specifickým tématem byla hospitace v době online výuky v období uzavření škol pro prezenční výuku.
 
Kulatý stůl „Týdenní snímek pracovních činností ředitelů středních škol v Karlovarském kraji“
Kulatý stůl byl rozdělen na dvě části.
 
18. 3. 2021, 13.00 – 14.00, on-line na platformě MS Teams, (1. část)
V tomto termínu proběhla informativní schůzka s řediteli středních škol Karlovarského kraje. Věcný manažer projektu (Veleta) vysvětlil důvody a cíl setření. Dále seznámil ředitele s časovým harmonogramem tvorby a v závěru zodpověděl dotazy. Cílem šetření bylo získat informace o reálném zastoupení pracovních činností ředitelů škol a zpracování návrhů na opatření, která by ředitelům škol umožnila věnovat více času základním činnostem, tj. zejména pedagogickému vedení škol.
 
 
22. 4. 2021, 13.00 – 14.40, on-line na platformě MS Teams, (2. část)
 
V tomto termínu proběhla  v rámci kulatého stolu prezentace výstupů. Zúčastnili se především ředitelé středních škol z KK. Ti byli respondenty výzkumného šetření mapujícího strukturu činností a časovou náročnost činností na pozici ředitel školy. Na kulatém stole prezentoval věcný manažer projektu (Veleta) nejen výsledky šetření, ale i návrhy a doporučení formulované dodavatelem studie adresované zřizovateli. V druhé části kulatého stolu proběhla diskuse a věcný manažer vyzval přítomné k zaslání zpětné vazby na prezentovanou studii. Na základě zpětné vazby byl dopracován dodatek ke studii.
 
Kulatý stůl „Střední článek podpory škol – prezentace novinek“
 5. 3. 2021, 14.00 – 16.00, on-line na platformě MS Teams
 
Tímto kulatým stolem jsme navázali na akci konanou v listopadu 2020 Střední článek podpory škol v otázkách a odpovědích. Kulatého stolu se zúčastnila řada ředitelů středních škol z Karlovarského kraje, dále pracovníci Krajského úřadu a zástupci dalších institucí. V úvodu akce nejprve věcný manažer shrnul aktuální informace k tématu, zejména o pilotáži středních článku ve 2 regionech ČR. Hlavní prezentaci přednesl host Vladimír Srb, vedoucí pracovní skupiny Střední článek, projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+. Jeho příspěvek byl zaměřen na pojetí středního článku v tomto projektu a na odlišnosti od jiných pojetí, např. ze strany MŠMT. Po prezentaci proběhla diskuse k příležitostem a limitům v našem kraji. V závěru kulatého stolu požádal host o vyplnění online dotazníku, který mapuje zpětnou vazbu na prezentované pojetí středního článku.
 
Webinář „ Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole“
26. 4. 2021,  13.00 – 17.00, on-line na platformě ZOOM
Cílem webináře byla podpora rozvoje komunikačních dovedností ředitelů a pedagogických pracovníku při efektivním zvládání obtížných situací a konfliktů s rodiči studentů. Lektor účastníky seznamoval s tipy konfliktů, vysvětloval jejich příčiny a nabízel tipy a postupy jak tyto řešit. Vysvětlil, jak se lze naučit předcházet zbytečným konfliktům, pracovat s emocemi a jak již vzniklé konflikty řešit konstruktivním způsobem. V průběhu webináře lektor aktivně zapojoval účastníky do diskuze.
 
Webinář „Jak na on-line marketing v dalším vzdělávání“
11. 5. 2021, 13.00 – 16.00, on-line na platformě BigMarker
Cílem webináře bylo přiblížit účastníkům možnosti propagace jejich školy v oblasti dalšího vzdělávání v on-line prostředí. Lektor se věnoval např. oblastem jak toho dosáhnout, jakým chybám se na začátku vyhnout, jakým způsobem a kde má smysl propagovat vzdělávací programy a na které nástroje on-line marketingu je naopak možné zapomenout. Lektor dával v průběhu webináře konkrétní tipy na aplikace, které si lze stáhnout zcela zdarma a jejich nabídka by měla být pro potřeby škol dostačující. V průběhu webináře probíhala odborná diskuze.
 
Webinář „Digitální minimalismus jako nová pedagogická dovednost“
17. 5. 2021, 13.00 – 16.00, on-line v prostředí MS Teams
Cílem webináře bylo sdílení zkušeností a hledání odpovědí na předem definované otázky. Lektorka se v úvodu zaměřila na multitasking, kdy například probíhala diskuze, zda je nebo není multitasking škodlivý. Lektorka využívala aplikaci Mentimeter a Jamboard, čímž aktivně účastníky zapojovala. Dále se věnovala například sharentingu, závislostem na digitálních technologiích  a jak jím předcházet. Popsala rizika spojená s technologiemi a představila návrh řešení jak tato rizika eliminovat. V závěru webináře  lektorka představila aplikaci „Nepanikař“ (včetně ukázky) a dala tip na osobní projekt (více o tomto v prezentaci).
 
Kulatý stůl „Předčasné odchody z pohledu vedení školy – sdílení zkušeností“
27. 5. 2021, 13.00 – 15.00, on-line na platformě MS Teams
Kulatého stolu se zúčastnili  zejména ředitelé středních škol z Karlovarského kraje. V první části kulatého stolu prezentoval věcný manažer projektu (Veleta) nové informace, především statistické údaje, o počtu a struktuře předčasných odchodů s důrazem na situaci v Karlovarském kraji. Ve druhé, hlavní části kulatého stolu využili přítomní ředitelé prostor pro sdílení zkušeností s prevencí a formami intervence na svých školách. Část diskuse byla věnována možnostem a limitům spolupráce ředitelů škol v případech přestupů žáků ze školy na školu. Důležitým výstupem kulatého stolu bylo několik doporučení pro decizní sféru.
 
 
Expertní skupina rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje
Expertní skupina je zřízena na období od 3/2021 do 12/2021. Smyslem vzniku expertní skupiny je ve spolupráci se zainteresovanými stranami navrhnout dokončení  komplexního řešení  optimalizace oborové struktury- vyrovnat disproporci volných míst na SŠ podle žáků na ZŠ s ohledem na demografický vývoj a potřeb regionálního trhu práce.
Výstupem bude Návrh postupu realizace komplexního řešení optimalizace oborové struktury škol KK. Jedná se o činnost, vyplývající z dokumentu KAP 2 v intervenci Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů.
 
 
  REALIZACE AKTIVIT PROJEKTU V ROCE 2020
 
 
 
 
 
4. 12. 2019 – Seminář – „Jak si vybrat vysokou školu a dostat se na ni“
Pro tento seminář jsme oslovili zástupce SCIO, který do našeho kraje přijel a účastníky seznámil s výsledky aktuálních průzkumů mezi uchazeči o vysokou školu. Dále informovala, jaká jsou specifika NSZ, či jakým způsobem lze žákům pomoci při výběru školy. V závěru se rozvinula diskuze. Zpětná vazba k semináři byla velmi dobrá.
 
20. 5. 2019 -  kulatý stůl
Jak podpořit rozvoj kariérového poradenství na krajské úrovni
Tématem kulatého stolu bylo diskutovat o možnostech rozvoje kariérového poradenství na úrovni regionu, o provazování a spolupráci, o rozšiřování nabídky nejen pro žáky a studenty, ale i pro dospělé.  Témata byla zařazena do kontextu intervencí v projektu KAP KK. Se svými příspěvky vystoupili také pozvaní hosté a odborná řešitelka projektu KAP KK pro tuto intervenci. Ředitel Krajského centra vzdělávání a JŠ Plzeň, představil  INFO KARIÉRU, informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje. Představil vize, poslání, cíle a cílové skupiny, věnoval se především službám kariérového poradenství, individuálnímu i skupinovému. Informoval, jakým způsobem podporuje Plzeňský kraj tyto služby, představil hlavní partnery a spolupracovníky. Vedoucí Centra Euroguidance představil svoji organizaci prostřednictvím webových stránek. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné veřejnosti zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice. Odborná řešitelka KAP KK představila řadu aktuálních informací s důrazem na regionální a distanční rozměr kariérového poradenství. Po prezentacích následovala diskuse účastníků, která se soustředila na roli kariérových poradců nejen v rámci škol, ale i v mimoškolním, regionálním rozměru.
 
16. 5. 2019 – workshop
Jak vybudovat „dobrou“ školu
Cílem workshopu bylo ukázat a hovořit o tom, jaká opatření pomohou předcházet vyhoření pedagogů a jaké metody práce s kolektivem pedagogů jsou nejefektivnější. Jak motivovat pedagogy školy, aby maximálně rozvíjeli potenciál žáků nebo jak pracovat se sociálně slabými žáky a nalézt a rozvíjet jejich talent, co může udělat ředitel školy a v čem mu zřizovatel může pomoci.
 
30. 4. 2019 - workshop
MINECRAFT VE VÝUCE
Cílem workshopu bylo seznámit  účastníky s virtuálním vzdělávacím prostředím MINECRAFT. Na začátku workshopu podal lektor asi 20 minutový výklad o prostředí Minecraft pro výuku a na internetových stránkách ukázal základní informace. Důležitá informace: většina dětí a teenagerů zná Minecraft a je u nich oblíbený, což je dobré východisko pro výuku. Pro dobrý efekt je potřeba, aby se učitel s prostředím dobře seznámil. Lektor ukazoval potřebné informace na adrese https://education.minecraft.net/  Licence je sice pro školy zpoplatněna, ale není drahá. Minecraft lze využít v kterémkoliv vyučovacím předmětu.
 
17. 4. 2019 – seminář
MOV – propojení ŠVP s NSK
Cílem semináře bylo podpořit diskuzi  k tématice možností využití profesních kvalifikací  NSK v odborných školách. Lektorka se zaměřila na aktivity směřující k propojení trhu práce a počátečního vzdělávání a na podporu vzdělávací cesty jedinců studujících v počátečním i v dalším vzdělávání na SOŠ a SOU, což je jedním z cílů projektu MOV (Modernizace odborného vzdělávání), který realizuje NÚV Praha. Pro účastníky byly připraveny materiály vztahující se k dané problematice. Seminář vedla Obsahová manažerka pro odborné vzdělávání, hlavní metodička projektu MOV.
 
 
14. 3. 2019 - seminář
Seminář pro žadatele v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II
Lektorsky seminář vedl tým z MŠMT. Na seminář jsme pozvali všechny zástupce středních a vyšších odborných škol. Účast na semináři byla dobrá a odezva na kvalitu velmi dobrá. Dodatečně byly všem účastníkům zaslány vypořádané dotazy ze seminářů.
 
 
22. 1. 2019 – seminář
Podpora podnikavosti ze strany vedení gymnázií, zdravotnických škol a dalších „nepodnikatelských“ typů škol
Seminář vedl věcný manažer projektu R. Veleta. Cílem semináře bylo prodiskutovat možnosti, zdroje a metody, kterými by mohly „nepodnikatelské“ školy podporovat u svých žáků tzv. podnikavé kompetence. Seminář reagoval na problém spočívající v tom, že tento typ škol není výrazněji zaměřen na přípravu absolventů na podnikatelskou kariéru, nejsou tomu přizpůsobeny ani ŠVP ani samotná výuka, navíc ani učitelé těchto škol nemají velké zkušenosti s podnikáním. Přitom na druhé straně řada absolventů těchto škol ve skutečnosti začne podnikat. Diskutována byla tato témata:
·          Role ředitele a širšího vedení při podpoře podnikavosti u žáků.
·          Příklady ze škol, které systematicky podporují podnikavost.
·          Podpora ustálených forem výchovy k podnikavosti – např. fiktivních firem.
·          Spolupráce s absolventy školy v oblasti podnikavosti.
·          Informační zdroje pro vedení škol v oblasti podnikavosti.
  
 
 
 
PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
 
11. – 18. 1. 2019  - schvalování  zařazení projektové žádosti do „Rámce investic“ -  per rollam
Dne 30. srpna 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlásilo výzvu č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“ v aktivitě Opatření vedoucí k sociální inkluzi. Pro žadatele bylo podmínkou pro podání žádosti do této výzvy, zařazení projektového záměru do dokumentu s názvem Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP – příloha Rámce pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života). Tento postup vyplývá z aktualizovaných pravidel Postupy KAP, verze č. 2, s datem účinnosti 1. 7. 2018.
Z tohoto důvodu jsme přistoupili k aktualizaci dokumentu doplněním 1 projektu. V dokumentu je tento projektový záměr odlišen volným řádkem, ve kterém je napsáno, že se jedná o „Aktualizace č. 1“. Vzhledem k vysoké pracovní vytíženosti členů PSV KK jsme zvolili pro schvalování dokumentu jako formu hlasování per rollam. Termínem pro hlasování  byl nastaven od 11. 1. – 18. 1. 2019. Dokument byl schválen (viz záznam o hlasování) a poté zaslán k vyvěšení na MMR – Územní dimenze prostřednictvím sekretariátu RSK KK.
 
13. 5. 2019 – schvalování  zařazení projektových žádosti do „Rámce investic“ (celkem 7)
V tomto termínu se uskutečnilo 11. jednání pracovní skupiny,  jehož hlavním cílem bylo projednat a schválit předložený Rámec investic, aktualizace č. 3.  Současně s tím hlavní manažer projektu KAP KK seznámil přítomné s postupem v realizaci projektu a připravovanou výzvou na IKAP II.
Bylo předloženo celkem 7 investičních projektových záměrů do IROP SC 2.4. Členům PSV KK byly před jednáním zaslány podklady k prostudování (aktualizovaný rámec investic  a popis jednotlivých projektových záměrů). Pracovního jednání se zúčastnili zástupci překládaných projektů (jednalo se o ředitele SŠ/VOŠ). Každý z nich představil svůj projekt a v případě dotazů, tyto zodpověděl. Všech 7 záměrů bylo schváleno a  doporučeno zařadit do dokumentu „Rámec pro podporu infrastruktury a investic v KK – aktualizace č. 3“. Schválený dokument byl poté zaslán sekretariátu RSK KK  s žádostí o jeho projednání a schválení. Dle sdělení sekretariátu RSK KK bude dokument schvalován per rollam a jeho schválení bude spadat do následujícího monitorovacího období.
 
Odkaz na poslední verzi dokumentu:
 
 
 
 
Prioritizace potřeb 2
 
 
 Analýza potřeb v území 2
 
 
 Evaluace projektu č. 1 
 
23. 11. 2017 se uskutečnilo 3. setkání členů pracovního minitýmu č. 1 - Rozvoj kariérového poradenství a podpora podnikavosti.
Hlavním téma bylo zaměřeno na roli vedení školy při podpoře kariérového poradenství.
 
16. 11. 2017 proběhlo již 3. setkání členů pracovního minitýmu č. 2 - Podpora polytechniky a matematická gramotnost.
Témata byla věnována oblasti matematické gramotnosti, propojení ICT  a polytechniky, podpoře a motivaci pedagogických pracovníků účastnit se dalšího vzdělávání s cílem připravit se nejen pro současnost, ale především pro budoucí výzvy, a to s ohledem na průmysl 4.0.
 
2. 11. 2017 se uskutečnilo 3. setkání členů pracovního minitýmu č. 6 C - - ICT kompetence
Obsahem setkání bylo naplňování KAP 1 v této oblasti a projednání možných témat pro další jednání pracovního minitýmu v následujícím období. Dalším tématem bylo využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech či požadavky na učitele odborných předmětů IT.
 
 
30. 10. 2017 se uskutečnilo 4. sektání pracovního minitýmu č. 6 B - Rozvoj výuky cizích jazyků
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první schůzku od rozdělení pracovního minitýmu č. 6, bylo hlavním tématem setkní seznámení se s cíli KAP 1 pro tuto oblast, možnost začlenění rodilého mluvčího do výuky, výuka odborného jazyka a rovněž ukázky některých mětod výuky cizích jazyků.
 
 
23. 10. 2017 se uskutečnilo 4. setkání pracovního minitýmu č. 3 - Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
Setkání bylo zaměřeno na spolupráci škol a firem z hlediska zmapování individuálních potřeb, výměny zkušeností k naplnění kritérií kvalitní školy, možnost spoupráce škola - firma v  rámci realizace aktuálních projektů či zmapování potřeb škol z hlediska marketingu.
 
 
3. října 2017 od 13:30 hod se v Krajské knihovně KK uskutečnilo 4. setkání pracovního minitýmu č.6 A - Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti.
 
Program setkání:
 
• Co je kritické myšlení, jeho význam jako ochrana před informační explozí
• Praktické ukázky využití některých metod, jejich rozbor
• Jak vést čtenářské dílny
• Sdílení zkušeností z vlastní praxe - diskuze
 
 
3. října 2017 od 13:00 hod se na KÚ KK uskutečnilo již 3. setkání pracovního minitýmu č. 5 - Podpora inkluze.
 
Probíraná témata:
 
• Aktuální informace z oblasti inkluze z pohledu vedení škol
• ŠKOLSKÁ INKLUZIVNÍ KONCEPCE Karlovarského kraje – příprava přípravy
• Jak zabránit předčasnému ukončování počátečního vzdělávání žáků ZŠ a SŠ?
• Řešení individuálních dotazů, diskuse a networking
 
 
14. září 2017 od 13:00 hod se na KÚ KK sešel pracovní minitým č. 4 - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.
 
Program setkání:
 
• CŽU na Integrované střední škole Cheb, příspěvkové organizaci
• Kurzy a zkoušky PK - právní rámec, proces autorizace (podmínky, administrativa s tím spojená)
• Praktické zkušenosti s kurzy a zkouškami PK
• Diskuze
 
 
 
12. června 2017 od 13:00 hod proběhl workshop na téma "KREATIVNÍ SLOVNÍK", který byl určen všem  jazykářům. Tématem bylo používání slovních map ve výuce. Pozváni byli všichni učitelé cizích jazyků, kteří rádi učí slovní zásobu pomocí obrázků a v kontextech. Více o metodě na www.kreativnislovnik.cz
 
Workshop se konal na Krajském úřadě Karlovarského kraje, budova B, zasedací místnost č. 220.
 
Program setkání:
 
1. Čtenářská gramotnosti na středních školách v KK
2. Plošné vzdělávání pedagogů v metodách kritického myšlení
3. Spolupráce s Krajskou knihovnou Karlovy VarySpolupráce s Krajskou knihovnou Karlovy Vary
4. Náměty na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků
5. Síťování škol a vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramostnosti
6. Diskuze
  
 
30. května 2017 od 13:00 hod se konal na Krajském úřadě KK, budova B, zasedací místnost 220  konat setkání pracovního minitýmu
 
č. 6 A - Čtenářská gramotnost.
 
29. května 2017  byl Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Minsterstva školství, mládeže a tělovýchovy schválen Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje 1 (KAP 1). Dokument byl schválen bez připomínek.
 
Zpracovaný Krajský akční plán 1.pdfKrajský akční plán 1.pdf 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 1 (KAP 1) řeší oblast středního a vyššího odborného školství v Karlovarském kraji s ohledem na potřeby trhu práce a socioekonomické a demografické aspekty regionu. Přestože se KAP 1 zabývá zejména středním a vyšším odborným školstvím, nelze pominout ani navazující oblasti vzdělávacího systému počátečního vzdělávání, tj. ZŠ a VŠ. Některé naše cíle jsou tedy úzce provázány i s těmito částmi vzdělávacího systému. Naplňování cílů KAP 1 bude realizováno různými formami např. čerpáním šablon pro SŠ/VOŠ, projektem Implementace Krajských akčních plánů I, ERASMUS +, spoluprací s jinými projekty, podporou stávajících aktivit aj.
  
5. dubna 2017 proběhl seminář Systém kariérového poradenství. Seminář byl určen ředitelům a zástupcům SŠ/VOŠ.
 
31. března 2017 se uskutečnila 1. konference ke KAP 1.
 
 
24. března 2017 byl odeslán Krajský akční plán 1 (KAP 1) ke schválení na MŠMT.
 
14. 3. 2017 se uskutečnila společná schůzka s realizátory MAP v Karlovarském kraji, kde byla projednána možnost vzájemné spolupráce při naplňování KAP 1, zvláště v oblasti společných intervencí (kariérové poradenství, podpora podnikavosti, podpora polytechniky).
 
6. března 2017 byl schválen  v Regionální stálé konferenci Karlovaského kraje KAP 1. Návrh KAP 1 bude předložen MŠMT ke schválení. Po schválení bude dokument zveřejněn.
 
2. března 2017 se uskutečnil seminář k výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I, který zajiˇšťoval KAP KK a lektorsky vedli zástupci z MŠMT.
 
12. ledna 2017 byl v Pracovní skupině Vzdělávání projednán a doporučen ke schválení návrh Krajského akčního plánu 1 (KAP 1).
 
 
 
 
INFORMACE Z ROKU 2016
 
 
Zpracovaná Prioritizace potřeb Karlovarského kraje.pdfPrioritizace potřeb Karlovarského kraje.pdf
Dokument navazuje na analytickou fázi (Analýzu potřeb v území a Analýzu potřeb na školách) a obsahuje všechny identifikované  priority potřeb v oblastí středního a vyššího odborného vzdělávání. Pořadí potřeb bylo stanoveno na základě názoru členů Pracovní skupiny Vzdělávání v jednotlivých minitýmech (doplněných o ředitele škol a další odborníky) a zástupců KÚ Karlovarského kraje prostřednictvím vedoucích pracovníků OŠMT. Dokument byl projednán a schválen v Pracovní skupině Vzdělávání (16. 11. 2016) a v Regionální stálé konferenci Karlovarského kraje (hlasováním per rollam k 30. 11. 2016) a je podkladem pro zpracování KAP 1.
 
 
Zpracovaná ​​Analýza potřeb na školach v KK.pdfAnalýza potřeb na školach v KK.pdf .
Dokument zpracoval P -KAP na základě dotazníkového šetření, které proběhlo v období listopad 2015 - leden 2016. Hlavním cílem šetření bylo zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v oblastech kariérového poradenství, spolupráce škol a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání poskytovaného školami v kraji, polytechnického vzdělávání, podpory kompetencí k podnikavosti, společného vzdělávání a infrastruktury škol. V Karlovarském kraji dotazník vyplnolo 100% škol.
 
Zpracovaná Analyza_potreb_uzemi_KAP.pdfAnalýza potřeb v území Karlovarského kraje.
Dokument zpracoval realizační tým KAP KK, a to formou rešerše dostupných strategických dokumentů na národní, regionálních a v určitém rozsahu i místních úrovních, zaměřených na vzdělávání věnující se případně pouze dílčí kapitolou této problematice a projednáním všech témat v pracovních minitýmech a platformách.
 
PLATFORMY 
 
Pozvánka na platformy pořádané v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje (dále jen "KAP KK"), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000624.
 
Platformy jsou pořádané jako setkání odborníků z Pracovní skupiny vzdělávání, zástupců středních škol, zaměstnavatelů, zainteresované veřejnosti z Karlovarského kraje a navazují na setkání pracovních mini týmů. Na platformách budou účastníci seznámeni s výsledky Analýzy potřeb v území a budou diskutována všechna níže uvedená témata. Analýza potřeb v území je důležitým podkladem pro tvorbu dokumentu KAP KK, který vytyčuje hlavní potřeby ve vzdělávacím systému Karlovarského kraje. Vaší aktivní účastí budete mít jedinečnou příležitost se k těmto tématům vyjádřit.
 
 • Platforma č. 1 - Volba povolání zaměřená na rozvoj kariérového poradenství a podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Setkání se bude konat 22. září 2016 od 13.00 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 • Platforma č. 2 - Vzdělávání pro život zaměřená na podporu odborného a polytechnického vzdělávání, spolupráci škol a zaměstnavatelů, rozvoj dalšího profesního vzdělávání na školách formou celoživotního učení a rozvoj infrastruktury SŠ a VOŠ.

Setkání se bude konat 26. září 2016 od 13.00 hodin ve společenském sále Krajské knihovny Karlovarského kraje.

 • Platforma č. 3  - Společné vzdělávání zaměřená na podporu inkluzivního vzdělávání.

Setkání se bude konat 20. září 2016 od 13.00 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 • Platforma č. 4  - Rozvoj osobnosti zaměřená na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a klíčových kompetencí žáků včetně digitálních a jazykových kompetencí.

Setkání se bude konat 29. září 2016 od 13.00 hodin v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje.   

 
Vaši účast nám prosím potvrďte do pátku 16. 9. 2016 na email: michaela.secanyova@kr-karlovarsky.cz.
 
 
 
KDO SE PODÍLÍ NA TVORBĚ KAP KK?
 
 
 
1. Realizační tým KAP KKRealizační tým KAP KK
 
2. Pracovní minitýmy dle povinných klíčových témat
Pracovní minitým č. 1
·         rozvoj kariérového poradenství
·         podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 
Pracovní minitým č. 2
·         polytechnického vzdělávání
·         matematická gramotnost
 
Pracovní minitým č. 3
·         spolupráce škol a zaměstnavatelů
·         odborné vzdělávání
 
Pracovní minitým č. 4
·         rozvoj dalšího profesního vzdělávání na školách formou celoživotního učení
 
Pracovní minitým č. 5
·         podpora inkluzivního vzdělávání
 
Pracovní minitým č. 6 – je rozdělen do tří skupin
·         podpora rozvoje čtenářské gramotnosti (skupina A)
·         rozvoj výuky cizích jazyků (skupina B)
·         ICT kompetence (skupina C)
 
3. Odborný garant P – KAP
 
4. Pracovní skupina Vzdělávání Karlovarského kraje (vytvořená v rámci RSK KK)
 
5. Regionální stálá konference Karlovarského kraje
 
PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE (PSV KK)
 
Na tvorbě akčního plánu se podílí Pracovní skupina Vzdělávání Karlovaského kraje, která je složena z klíčových aktérů ovlivňující tuto oblast na území Karlovarského kraje.
 
Členové PSV se schází minimálně 2x ročně, v případě potřeby častěji. Obsahem těchto setkání je informovat členy o aktuálním dění v projektu, naplňování stanovených cílů, projednávání jednotlivých intervencí, projednání a schvalování předložených dokumentů jako jsou například: Analýza potřeb v území, Prioritizace potřeb, KAP nebo Rámec na podporu infrastruktury. Náplň a složení této skupiny vyplývá z Postupů KAP.
 
FV_Statut_PSV_KK.pdfStatut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje
FV_Jednaci_rad_PSV_KK.pdfJednací_řád Pracovní skupiny vzdělávání Karlovarského kraje
 
 
 
REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
RSK má v projektu důležitou roli. Prostřednictvím Sekretariátu jsou na jednání předkládány dokumenty k projednání a schválení jako jsou například: Návrh KAP, změny členů PSV KK, schvalování Rámce na podporu infrastruktury. Tato povinnost vyplývá z Postupů KAP. Předkladatelem dokumentů je realizační tým projektu, které na jednání prezentuje hlavní manažer projektu.
 
 
 
RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY A INVESTIC
 
 
 
 
V průběhu června 2016 zástupci všech zřizovatelů (SŠ a VOŠ) zpracovali podklady pro oblast infrastruktury a investičního vybavení, z nichž byl vytvořen první souhrnný Rámec na podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji I. s finančním rámcem (IROP, SC 2.4 Výzva č. 33). Tento dokument je nezbytný pro čerpání evropským finančních prostředků z IROP, v rámci SC 2.4 a je přílohou dokumentu Prioritizace potřeb.  K 30. 11. 2018 byla předložena a schválena již druhá aktualizace tohoto dokumentu.
 
Proces schalování
 • Návrhy jsou shromážděny v dokumentu Rámec na podporu infrastruktury a investic a předány prostřednictvím realizačního týmu k projednání v PSV .
 •  Po schválení v PSV je dokument předán prostřednictvím Sekretariátu RSK k projednání a schválení na nejbližším jednání RSK.
 • Po obdržení zápisu je dokument zaslán prostřednictvím Sekretariátu RSK k uveřejnění na stránkách MMR - územní dimenze https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP .
 
Výzvy IROP, do kterých byly podány projektové žádosti
 
 Výzva č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.
 Výzva č. 11 "Infrastruktura středních škol"; IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary).
 Výzva č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“.
 
 
 
 
KONTAKTY NA REALIZAČNÍ TÝM KAP KK
 
 
Hlavní manažer projektu
Mgr. Eva Saligerová
Tel.:+420 604 305 234
 
Věcní manažeři projektu
  Ing. Hana Čiháková, Ph.D.
 
 Mgr. Richard Veleta, Ph.D.
 
Mgr. Jaroslav Čihák
 
Finanční manažer projektu 
  Andrea Maidlová
 
Asistent projektu
 Petra Brožová