Informace o projektu:
Operační program Zaměstnanost plus
Specifický cíl : Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně dětí, a zajistit doprovodná opatření na podporu jejich sociálního začleňování
Název projektu: Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025
Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_026/0003833
Celkové náklady projektu: 12.241.121,00 Kč
Projekt se zaměřuje na pomoc dětem, žákům a studentům ohrožených chudobou nebo nepříznivou finanční situací, materiální nebo potravinovou deprivací. Cílem projektu je začlenit celkem 1 110 dětí, žáků a studentů ve věku 2-26 let do procesu školního stravování, tím že jim zajistíme možnost bezplatného stravování v rámci školních let 2023/2024 a 2024/2025 v celkové hodnotě 12.241.121,00 Kč, čímž jim umožníme zlepšit jejich stravovací návyky a podpořit řádný průběh jejich školní a mimoškolní docházky.