logolink_OPVVV.jpg

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Výše finanční podpory: 34 126 241,92 Kč

Období realizace: 1. 11. 2017 – 30. 6. 2020

 

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji podporuje intervence naplánované v Krajském akčnímu plánu 1 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti a kariérového poradenství a také na aktivity škol v polytechnickém vzdělávání. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, vytvoření školské inkluzivní koncepce a motivačního systému pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání.

 

Aktivity v roce 2019 

 

LETNÍ ŠKOLY

Budou pořádány tři týdenní letní školy:

čtenářské, matematické gramotnosti a environmentální výchovy v období od 05. 08. do 23. 08. 2019. Pro účastníky je zajištěno ubytování v penzionu Ve skále v Lokti, celodenní stravování a lektorské služby. Přihlásit se lze ZDE.

Programy letních škol: LS_CG_2019.pdfčtenářská gramotnost, LS_EVVO_2019.pdfEVVO, LS_MG_2019.pdfmatematická gramotnost

 

ŠKOLSKÁ INKLUZIVNÍ KONCEPCE a MOTIVAČNÍ SYSTÉM 

Školská inkluzivní koncepce Karlovarského kraje byla odbornou platformou projektu Akční plán inkluzivního vzdělávání B Národního institutu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků schválena s Hodnoceni_doporuceni.pdfdoporučením.
 
SIK_final_revize_finalni_verze.pdfŠkolská inkluzivní koncepce Karlovarského kraje vč. motivačního systému; SIKK-prilohyl.zippřílohy koncepce
 
Dne 05. 06. 2019 proběhla veřejná prezentace školské inkluzivní koncepce a motivačního systému v Kulturním centru Svoboda v Chebu - SIK_pozvanka_final.pdfProgram, Zapis_prilohy_konf_SIKK.zipZápis včetně prezentací přednášejících. Foto z konference - Foto_SIKK_1.jpegFoto 1, Foto_SIKK_2.jpegFoto 2, Foto_SIKK_3.jpegFoto 3, Foto_SIKK_4.jpegFoto 4
 
Po obdržení hodnotícího dokumentu lze s koncepcí pracovat jako s „živým“ dokumentem, to znamená, že jej lze revidovat, aktualizovat a zejména provádět jeho evaluaci.
 

Setkávání platforem se účastní vybraní odborní řešitelé a pozvánky jsou vždy zasílány na všechny základní a střední školy v Karlovarském kraji.

 

ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

 
Platforma pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory čtenářské a matematické gramotnosti

 

03. 06. 2019        Finanční gramotnost – hospodaření, úvěry, spoření, pojištění, práce s materiály
27. 05. 2019        Práce s chybou v hodinách českého jazyka – možnosti a využití různých jazykových chyb v hodinách
 

 

Zvyšování kompetencí žáků nematuritních oborů SŠ – besedy a exkurze
10. 05. 2019        Svět knihy, Praha
10. 04. 2019        30 LET STUDIA PIXAR
12. 03. 2019        divadelně-loutkový Kafkův Proces

11. 03. 2019        SLAM POETRY

 

NADÁNÍ 

 
Platforma pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory nadání

 

19. 04. 2019        Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání na 1. stupni ZŠ
10. 04. 2019        Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání na 2. stupni ZŠ 
13. 03. 2019        Realizace podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní praxi

17. 01. 2019        Využití karet Imaglee v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

 
Platforma pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kariérového poradenství

15. 04. 2019        Svět práce

04. 06. 2019        Strategie, metody a techniky kariérového poradenství

14. 02. 2019        Kariérové poradenství jako služba

29. 01. 2019        exkurze do DHL Supply Chain s.r.o.

 

KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI, KREATIVITĚ A INICIATIVĚ

 
Platforma pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

 

13. 03. 2019        Podnikatelský záměr, obchodní model, metoda Lean Canvas
 

 

Podpora podnikatelských / neziskových projektů žáků a studentů SŠ /VOŠ
Soutěž pro žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol – žáci se mohou přihlásit se svým projektem z podnikatelské, příp. neziskové oblasti. V průběhu školního roku jim byl k dispozici mentor, se kterým se scházeli na 10 schůzkách. V květnu zašlou své projekty k posouzení investorské komisi a následně jej osobně představí.
 
 

 

07. 06. 2019        slavnostní vyhlášení vítězného týmu

 

Průběžné schůzky žáků s mentory, příprava soutěžních projektů
 

 

13. 03. 2019        setkání všech soutěžních týmů a jejich mentorů

 

 

Témata:

 

1. Podpora polytechnického vzdělávání

 
 • Intenzivní spolupráce SŠ a MŠ/ZŠ
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v rámci polytechnického vzdělávání
 • Letní školy zaměřené na environmentální výchovu

 

2. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ se slabšími výsledky, kteří se nepřipravují k přijímacímu řízení na SŠ, a žáků SŠ v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem

 • Volnočasová aktivita na rozvoj funkční gramotnosti žáků SŠ v Krajské knihovně Karlovy Vary
 • Teambuilding pro pedagogy v Krajské knihovně
 • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a žáků nematuritních oborů SŠ v oblasti čtenářské gramotnosti
 • Letní školy – vzdělávací aktivity pro pedagogy ZŠ a SŠ na podporu čtenářské a matematické gramotnosti
 • Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory čtenářské a matematické gramotnosti
 
3. Podpora inkluze
 • Tvorba školské inkluzivní koncepce KK
 • Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory nadání
 • Tvorba motivačního systému podpory pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání 

 

4. Rozvoj kariérového poradenství

 • Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kariérového poradenství

 

5. Implementace KAP v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

 • Tvorba a rozvoj a sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě
 • Podpora podnikatelských / neziskových projektů žáků a studentů SŠ /VOŠ

 

6. Popularizace aktivit a cílů KAP KK

 

Kontakty na realizační tým I-KAP

 

Hlavní manažer projektu

Ing. Zuzana Žitná

Email: zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz

Tel.: 354 222 179

 

Finanční manažer projektu

Zdena Rambousková

Email: rambouskova.zdena@seznam.cz

 

Věcný manažer projektu

Michaela Kočová

Email: michaela.kocova@kr-karlovarsky.cz

354 222 506