logolink_OPVVV.jpg

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Výše finanční podpory: 34 126 241,92 Kč

Období realizace: 1. 11. 2017 – 30. 6. 2020

 

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji podporuje intervence naplánované v Krajském akčnímu plánu 1 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti a kariérového poradenství a také na aktivity škol v polytechnickém vzdělávání. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, vytvoření školské inkluzivní koncepce a motivačního systému pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání.

 

Aktivity v roce 2020

 

Sbornik_IKAP1.pdfSborník aktivit k projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji


ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a žáků nematuritních oborů SŠ v oblasti čtenářské gramotnosti

- 12.2.2020 se v Hotelu LaFonte konal Komiksový workshop pod vedením Daniela Vydry

- 12.2.2020 se na Střední škole živnostenské Sokolov konal workshop pro učitele pod vedením Jiřího Procházky a Kláry Smolíkové

- ve dnech 11.2. a 12.2.2020 na Střední živnostenské škole Sokolov proběhly čtyři besedy s Klárou Smolíkovou a Jiřím Procházkou

- 12.2.2020 na SOŠ stavební v Karlových Varech proběhla beseda pro žáky s Danielem Vydrou

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kariérového poradenství

- 5.2.2020 – Kariérové poradenství ve škole

 

PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, KREATIVITĚ A INICIATIVĚ

Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

-22.1.2020 – Designové myšlení


ŠKOLSKÁ INKLUZIVNÍ KONCEPCE a MOTIVAČNÍ SYSTÉM 

Školská inkluzivní koncepce Karlovarského kraje byla odbornou platformou projektu Akční plán inkluzivního vzdělávání B Národního institutu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků schválena s Hodnoceni_doporuceni.pdfdoporučením.
 
SIK_KK_FIN_web.pdfŠkolská inkluzivní koncepce Karlovarského kraje vč. motivačního systému; SIK_prilohy_final.zippřílohy koncepce
 
Dne 05. 06. 2019 proběhla veřejná prezentace školské inkluzivní koncepce a motivačního systému v Kulturním centru Svoboda v Chebu - SIK_pozvanka_final.pdfProgram, Zapis_prilohy_konf_SIKK.zipZápis včetně prezentací přednášejících. Foto z konference - Foto_SIKK_1.jpegFoto 1, Foto_SIKK_2.jpegFoto 2, Foto_SIKK_3.jpegFoto 3, Foto_SIKK_4.jpegFoto 4
 
Po obdržení hodnotícího dokumentu lze s koncepcí pracovat jako s „živým“ dokumentem, to znamená, že jej lze revidovat, aktualizovat a zejména provádět jeho evaluaci.
 

Setkávání platforem se účastní vybraní odborní řešitelé a pozvánky jsou vždy zasílány na všechny základní a střední školy v Karlovarském kraji.

  
Aktivity_I_KAP_2019.docxAktivity projektu v roce 2019

 

Kontakty na realizační tým I-KAP

 

Hlavní manažer projektu

Ing. Zuzana Žitná

Email: zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz

Tel.: 354 222 179

 

Finanční manažer projektu

Zdena Rambousková

Email: rambouskova.zdena@seznam.cz

 

Věcný manažer projektu

Michaela Kočová

Email: michaela.kocova@kr-karlovarsky.cz

354 222 506

 

Asistent projektu

Agáta Holá

Email: agata.hola@kr-karlovarsky.cz

354 222 214