logolink_OPVVV.jpg

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Výše finanční podpory: 34 126 241,92 Kč

Období realizace: 1. 11. 2017 – 30. 6. 2020

 

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji podporuje intervence naplánované v Krajském akčnímu plánu 1 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti a kariérového poradenství a také na aktivity škol v polytechnickém vzdělávání. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, vytvoření školské inkluzivní koncepce a motivačního systému pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání.

 

Soutěž pro žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol

 

V rámci podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě vyhlašujeme soutěž pro žákovské/studentské týmy, i jednotlivce ze středních a vyšších odborných škol v Karlovarském kraji. 

Žáci/studenti se mohou přihlásit se svým projektem z podnikatelské, příp. neziskové oblasti. V průběhu školního roku jim bude k dispozici mentor, se kterým se sejdou na 10 schůzkách. V červnu 2019 představí týmy své projekty ve své škole a následně před investorskou komisí, která bude složena z odborníků z praxe. Poté proběhne slavnostní vyhlášení vítězného projektu.

 

Soutez_podnikavost.pdfPodmínky soutěže a Prihlaska_do_souteze.docxPřihláška do soutěže 

  

Pozvánky:

Pozvanka_platforma_podnikavost.pdfPozvánka na platformu k podpoře podnikavosti, kreativity a iniciativy, která proběhne 17. 4. 2018 od 13 do 16 hodin na Střední škole živnostenské v Sokolově (budova v ulici Žákovská)

Pozvanka_WS_Kriticke_mysleni.pdfPozvánka na workshop kritického myšlení pro pedagogy nematuritních oborů středních škol – 20. 4. 2018 od 14 hodin na Střední uměleckoprůmyslové škole Karlovy Vary

Pozvanka_2_platforma_gramot.pdfPozvánka na platformu k podpoře čtenářské a matematické gramotnosti, která proběhne 25. 4. 2018 od 14 do 18 hodin v Základní škole Sokolov, Běžecká 2055

 

Pozvanka_platforma_nadani_brezen_2018.pdfPozvánka na platformu k podpoře nadání, která proběhne ve dvou částech  - 21. a 22. 3. 2018 od 12.30 v Chebu, Palackého 8, 3. patro

Pozvanka_WS_Medialni_vychova.pdfPozvánka na 1. workshop mediální výchovy pro pedagogy nematuritních oborů středních škol - 13. 3. 2018 od 14.00, Střední škola živnostenská Sokolov, Komenského 7, Sokolov 

Pozvanka_karier_poradci_260218.pdfPozvánka na setkání výchovných a kariérových poradců - platforma KARIPO, která proběhne dne 26. 2. 2018 od 8.30 v Sokolovské uhelné, a.s. - pracoviště Vřesová

Pozvanka_podnikavost_190218.pdfPozvánka na setkání - platformu k podpoře podnikavosti, kreativity a iniciativy, která proběhne dne 19. 2. 2018 od 12.30 na Střední škole živnostenské v Sokolově (budova v ulici Žákovská)

Pozvanka_platforma_gram_I.pdfPozvánka na setkání pedagogů a ředitelů škol k projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji - 1. platforma (oblast podpory čtenářské a matematické gramotnosti), která se bude konat dne 23. ledna 2018 od 14.00 v Komunitním centru Krajské knihovny Karlovy Vary, pobočka Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary Horní Drahovice. 

 

Pozvanka_platforma_I.pdfPozvánka na setkání ředitelů škol k projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji – 1. platforma, které se bude konat dne 11. ledna 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 215 budovy C Krajského úřadu Karlovarského kraje.

 

Školní inkluzivní koncepce:

 

Krajskou metodičkou pro tvorbu Školské inkluzivní koncepce (ŠIK) je speciální pedagožka ze základní školy, dalšími členy pracovní skupiny jsou: ředitelka ZŠ a SŠ K. Vary a speciálního pedagogického centra K. Vary, výchovná poradkyně a učitelka psychologie a pedagogiky na SPŠ, gymnáziu a VOŠ K. Vary, psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny v Chebu, vedoucí Speciálně pedagogického centra K. Vary, pedagožky základní školy, zástupkyně ředitele ZŠ, výchovná poradkyně na SŠ, koordinátorka předškolního klubu při Člověku v tísni o.p.s., klinický psycholog a psychoterapeut, odborní pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu KK.

Schůzek se účastní též ředitelka Karlovarského krajského inspektorátu ČŠI.
 
Termíny jednání:
29.01.2018
21.02.2018
07.03.2018
12.04.2018
 

Motivační systém pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání

 

Členy pracovní skupiny jsou odborníci v dané oblasti, např. ředitelka Střediska výchovné péče Karlovy Vary, vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí v Karlových Varech, pedagožky ze střední i základní školy, terénní pracovník neziskové organizace, odborní pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu KK. Krajskou metodičkou pro tvorbu motivačního systému je ve svém hlavním pracovním poměru koordinátorkou vzdělávacích služeb ve společnosti Člověk v tísni o.p.s. Schůzek se účastní též ředitelka Karlovarského krajského inspektorátu ČŠI.

 
Termíny jednání:
29.01.2018
19.02.2018
05.03.2018
26.03.2018
17.04.2018
 
Mimo prezenční schůzky zpracovávají členové pracovní skupiny podklady elektronicky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Další dosud Aktivity_projektu_leden_duben_2018.docxrealizované aktivity v rámci projektu. 

 

Témata:

 

1. Podpora polytechnického vzdělávání

 • Intenzivní spolupráce SŠ a MŠ/ZŠ
 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v rámci polytechnického vzdělávání
 • Letní školy zaměřené na environmentální výchovu

 

2. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ se slabšími výsledky, kteří se nepřipravují k přijímacímu řízení na SŠ, a žáků SŠ v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem

 • Volnočasová aktivita na rozvoj funkční gramotnosti žáků SŠ v Krajské knihovně Karlovy Vary
 • Teambuilding pro pedagogy v Krajské knihovně
 • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a žáků nematuritních oborů SŠ v oblasti čtenářské gramotnosti
 • Letní školy – vzdělávací aktivity pro pedagogy ZŠ a SŠ na podporu čtenářské a matematické gramotnosti
 • Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory čtenářské a matematické gramotnosti
 
3. Podpora inkluze
 • Tvorba školské inkluzivní koncepce KK
 • Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory nadání
 • Tvorba motivačního systému podpory pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání 

 

4. Rozvoj kariérového poradenství

 • Tvorba a rozvoj sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kariérového poradenství

 

5. Implementace KAP v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

 • Tvorba a rozvoj a sítě škol a platformy pro odborná tematická setkávání a výměnu zkušeností v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě
 • Podpora podnikatelských / neziskových projektů žáků a studentů SŠ /VOŠ

 

6. Popularizace aktivit a cílů KAP KK

 

Kontakty na realizační tým I-KAP

 

Manažer projektu

Ing. Zuzana Žitná

Email: zuzana.zitna@kr-karlovarsky.cz

Tel.: 354 222 179

 

Finanční manažer projektu

Zdena Rambousková

Email: rambouskova.zdena@seznam.cz

 

Věcný manažer projektu

Jana Škutová

Email: jana.skutova@kr-karlovarsky.cz

Tel.: 354 222 178

 

Asistentka projektu

Michaela Kočová

Email: michaela.kocova@kr-karlovarsky.cz

354 222 506