MŠMT vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-17140/2023-5, kterým se mění Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání (dále jen „RVP SOV“), a to s účinností od 1. září 2023.

Změna se týká zavedení v návaznosti na revizi RVP základního vzdělávání a aktualizaci RVP pro gymnázia, jakož i dynamický vývoj v oblasti ICT, nového pojetí Informatického vzdělávání (s nově koncipovanou Digitální kompetencí a průřezovým tématem Člověk a digitální svět) ve všeobecně vzdělávací složce kurikula.

Změny spojené s Informatickým vzděláváním lze zapracovat do školních vzdělávacích programů na dobrovolné bázi nejdříve od 1. 9. 2023. Povinnost vyučovat podle aktualizovaného „ICT kurikula“ platí od 1. 9. 2025 – plošně pro všechny ročníky kategorie oborů vzdělání J, E, H, M, L0 a nástavbového studia L5. 


Více informací naleznete ZDE.