Legislativa

Předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízení je upraveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů, který stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.
Vzdělávací soustavu ČR v intencích tohoto zákona tvoří školy a školská zařízení, která mohou zřizovat:        
 
  • kraje, obce dobrovolné svazky obcí (veřejné),
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti (státní),
  • registrované církve a náboženské společnosti (církevní),
  • ostatní právnické a fyzické osoby (soukromé).
Územní samosprávu ve školství vykonávají obce a kraje, které při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení dbají především o soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem a rozvojem svého území a jejich dostupnost podle místních podmínek.
 
 
Hlavní povinností obcí v oblasti vzdělávání je zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky a za tímto účelem zřizují základní školy.
V Karlovarském kraji jsou obce dále zřizovateli zejména mateřských škol, základních uměleckých škol, školských zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování.
 
 
Kraj je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného vzděláváním vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, dále jazykového, základního uměleckého a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní výchovy. Za tímto účelem zřídil Karlovarský kraj střední školy, vyšší odborné školy, mateřské a základní školy pro děti se zdravotním postižením, základní školy speciální, školy při zdravotnických zařízeních, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, základní umělecké školy, školské zařízení pro zájmové vzdělávání a školská poradenská zařízení.