Aktuálně:

CESTNE_PROHLASENI_108a_CZ_UKR.docxVZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ PRO ÚČELY UZNÁNÍ DOKLADU O DOSAŽENÍ ZÁKLADNÍHO, STŘEDNÍHO NEBO VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ

(pouze pro osoby s právním postavením podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace)/ ЗРАЗОК ЗАЯВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПОЧАТКОВУ, СЕРЕДНЬЮ АБО ВИЩУ ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ (тільки для осіб, які мають правовий статус відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської Федерації)


ŽÁDOST_O_NOSTRIFIKACI_CZ_UKR.docŽádost o uznání zahraničního vzdělání / Заява про знання іноземної освітиPrávní úprava
 • § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Co se rozumí uznáním zahraničního vzdělání?
Vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen „nostrifikace“), která v České republice nahradí závěrečný doklad o absolvování základní, střední nebo vyšší odborné školy v zahraničí.
 
Kdo je oprávněn podat žádost?
Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání v zahraničí (dále jen „žadatel“).

Kdy musí nebo může být žadatel v řízení o uznání zahraničního vzdělání zastoupen?
Nezletilého žadatele v průběhu řízení o uznání zahraničního vzdělání vždy zastupuje jeho zákonný zástupce.
 
Zletilý žadatel nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele může pro účely řízení o uznání zahraničního vzdělání písemně zmocnit jinou fyzickou osobu, která jej bude zastupovat; takováto plná moc nemusí být úředně ověřena.
 
Jaké náležitosti by měla mít žádost?
 • Údaje o žadateli (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, adresa pobytu v České republice, adresa pro doručování, kontakty – telefon, e-mail);
 • Údaje o absolvované škole (název školy, sídlo školy, délka studia, datum ukončení studia, název a číslo dokladu, který žadatel požaduje uznat);
 • Údaje o předchozím studiu;
 • Čestné prohlášení, že údaje jsou pravdivé, úplné a aktuální, že předložené závěrečné vysvědčení je závěrečným dokladem o ukončeném základním, středním nebo vyšším odborném vzdělávání, a že předložené zahraniční vysvědčení zatím nebylo na území České republiky předmětem uznání.
    
Co je nutné doložit k žádosti?
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání;
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (tzv. učební plán, tj. seznam vyučovaných předmětů s počtem hodin);
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o skutečnosti, že škola je uznaná státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy (nevyžaduje se v případě, že Česká republika je vázána mezinárodní smlouvou uznat zahraniční vysvědčení za rovnocenné);
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii překladů výše uvedených dokladů do českého jazyka vyhotovené tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků (nevyžaduje se u dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce);
 • Originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci v případě, že zletilý žadatel nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele k řízení o uznání zahraničního vzdělání v České republice zmocnil jinou fyzickou osobu;
 • Průkaz totožnosti k ověření místa pobytu žadatele v České republice.
 
Ověření pravosti podpisů a otisků razítek.
 
Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak (tzv. režim uznání zahraničního vysvědčení za rovnocenné) pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničního vysvědčení a skutečnost, že škola je uznaná státem, podle jehož právního řádu bylo vysvědčení vydáno, je nutné opatřit „superlegalizací“; tzn. ověření příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území takového státu.
 
Superlegalizace se nevyžaduje u smluvních států Haagské úmluvy o zrušení ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 (dále jen „Haagská úmluva“), v případě kterých se ověřuje „Apostillou“. Bližší informace o tom, který stát je signatářem Haagské úmluvy, a který konkrétní orgán je příslušný k vydání apostilní doložky, lze najít na webových stránkách www.hcch.net.
 
Od ověření výše uvedených dokladů jsou osvobozeny státy, se kterými Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o právní pomoci. Seznam těchto smluví lze najít na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky www. justice.cz.
 
V případě ověřování dokladů superlegalizací nebo Apostillou je nutné předkládat originály dokladů. V případě, že žadatel předkládá úředně ověřenou kopii dokladů, tuto je nezbytné pořídit až po ověření dokladu superlerlegalizací nebo Apostillou.
 
 
Kdo rozhoduje o žádosti?
Krajský úřad příslušný dle pobytu žadatele na území České republiky.
 
 
Jaká je výše poplatku a jak jej lze uhradit?
S podáním žádosti o uznání zahraničního vzdělávání je spojen správní poplatek ve výši 1 000,- Kč, který je možné uhradit osobně v pokladně krajského úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet kraje.
 
Nostrifikační zkouška.
Žadateli může být uloženo konat tzv. nostrifikační zkoušku z jednoho nebo více předmětů v případě, že:
 • krajský úřad zjistí, že obsah a rozsah vzdělávání absolvovaný žadatelem v zahraničí se zčásti odlišuje od obsahu a rozsahu obdobného oboru vzdělání v České republice;
 • žadatel nedoloží doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání;
 • žadatel nesplní požadavky vztahující se k ověření pravosti razítek a podpisů na požadovaných dokladech;
 • žadatel nesplní požadavky vztahující se k překladu požadovaných dokladů do českého jazyka.
 
Žadatel, který je občanem České republiky, vždy koná nostrifikační zkoušku z českého jazyka.
 
Nostrifikační zkoušky se nenařizují v případě, že žadatel absolvoval vzdělání ve státě, se kterým Česká republika uzavřela smlouvu o vzájemném uznání rovnocennosti dokladů o vzdělávání (pokud se tato smlouva vztahuje na příslušný stupeň vzdělání).
 
Co je výstupem krajského úřadu?
 • Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice;
 • Rozhodnutí a nostrifikační doložka o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice;
 • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti v případě, že se obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného žadatelem v zahraničí podstatně odlišuje od obsahu a rozsahu obdobného oboru vzdělání v České republice.
 
Jakým způsobem se lze bránit proti rozhodnutí krajského úřadu o zamítnutí žádosti?
Podáním odvolání adresovaného příslušnému odboru krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání zahraničního vzdělání v České republice.
 
Kdo rozhoduje o odvolání?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.