Právní úprava:  
  • § 31 odst. 2 až § 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „školský zákon“)
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
 
Jaké jsou předpoklady pro vyloučení nebo vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení?
Závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení. K těmto kázeňským opatřením nelze tedy přistoupit v případě, že se uvedeného jednání nedopustil žák nebo student, ale např. zákonný zástupce žáka nebo studenta nebo jiná osoba. Navíc musí být splněna podmínka, že žák, kterému je ukládáno toto kázeňské opatření, musí mít splněnou povinnou školní docházku.
 
Kdo rozhoduje o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení?
Ředitel školy nebo školského zařízení, které žák navštěvuje.  Toto oprávnění nelze přenést na jinou osobu, např. na jiného pedagogického pracovníka školy nebo školského zařízení.
 
Musí ředitel školy nebo školského zařízení vždy rozhodovat o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení?
Ne, je pouze na řediteli školy nebo školského zařízení zvážit, zda využije těchto kázeňských opatření v případě, že se žák nebo student dopustí porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem.
 
O jaké řízení se jedná?
Jedná se správní řízení dle části druhé správního řádu zahajované z moci úřední. Prvním úkonem ze strany ředitele školy je tedy oznámení zahájení řízení zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi nebo studentovi doručením oznámení nebo ústním prohlášením.
 
Co je typické pro dané správní řízení?
Ředitel školy nebo školského zařízení musí při rozhodování respektovat zásady správního řízení, mezi které se řadí i zásada, aby při rozhodování skutkově shodných nebo obdobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
 
Výsledkem zmiňovaného správního řízení je vydání rozhodnutí, které musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu náležitě odůvodněno, tj., že se v něm uvedou důvody výroku rozhodnutí, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního rádu je ředitel školy nebo školského zařízení před vydáním tohoto rozhodnutí rovněž povinen vyzvat zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce nezletilého žáka k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
 
Zletilý žák nebo student nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může proti rozhodnutí o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat k řediteli školy nebo školského zařízení odvolání. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad.
 
Jaký je právní důsledek vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení?
Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.  
 
Jaký je právní důsledek podmíněného vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení?
V daném případě žák neztrácí svůj status, jelikož je ze školy vyloučen tzv. podmíněně, což znamená, že v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze školy nebo školského zařízení má ředitelem školy stanovenou zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku (kalendářního). Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty, která počíná běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí, dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení.
 
Toto jednání žáka nebo studenta již nemusí mít charakter závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školským nebo vnitřním řádem, tak jak tomu je v případě, kdy ředitel školy zahajuje správní řízení o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení, kterému nepředcházelo podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení.
 
Je stanovena lhůta, ve které musí ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o podmíněném vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení?
O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení musí ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil. Vždy musí být zachovány obě lhůty, tj. jak lhůta dvou měsíců, tak lhůta jednoho roku.
 
Výjimkou je případ, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin. V daném případě by ředitel školy mohl rozhodnout o podmíněním vyloučení nebo vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení i po uplynutí uvedených lhůt, avšak pouze za předpokladu, že by soud pravomocně rozhodl, že určité jednání, za které lze žáka nebo studenta vyloučit ze školy nebo školského zařízení, je trestním činem.
 
Má ředitel školy nebo školského zařízení v souvislosti s podmíněným vyloučením nebo vyloučením žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení nějakou další povinnost?
Ano, o svém rozhodnutí informovat pedagogickou radu. Nejedná se o povinnost, kterou je ředitel školy nebo školského zařízení povinen splnit před samotným rozhodováním, ale pouze o následné informování.