Právní úprava:
  • § 66 odst. 2, 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Kdy je možné požádat o přerušení vzdělávání?
V případě, že žák splnil povinnou školní docházku.
 
Kdo žádá o přerušení vzdělávání?
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka.
 
Jakým způsobem se žádá o přerušení vzdělávání?
Písemnou žádostí adresovanou řediteli příslušné střední školy. V případě, že žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka, musí obsahovat rovněž souhlas žáka.
 
Na jakou dobu je možné přerušit vzdělávání?
Maximálně na dobu dvou kalendářních roků.
 
Jakým způsobem je nutné doručit žádost?
Nejlépe osobně nebo prostřednictvím pošty.
 
Kdo rozhoduje o žádosti?
Ředitel střední školy.
 
Jakým způsobem rozhoduje ředitel školy o žádosti?
Ředitel školy posoudí důvody uvedené v žádosti a rozhodne, zda této žádosti vyhoví nebo nikoli.
 
V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení, součástí kterého je uvedení doby, na kterou se přerušení vzdělání povoluje.  V opačném případě vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení přerušení vzdělávání.
 
Jaký způsobem se lze bránit proti zápornému rozhodnutí ředitele školy o nepovolení přerušení vzdělání?
Podáním odvolání adresovaného řediteli školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepovolení přerušení vzdělávání.
  
Kdo rozhoduje o odvolání?
Příslušný krajský úřad.
 
Kdy musí ředitel školy žádosti o přerušení vzdělávání vyhovět?
V případě žákyně z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo na pracích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.
 
Zůstává žák po dobu přerušení žákem střední školy?
Ne, po dobu přerušení vzdělávání není žák z právního hlediska žákem střední školy, což znamená, že se na něj nevztahují práva a povinnosti žáka školy dané právními předpisy (mj. se žákovi nevydává vysvědčení) a rovněž se nepovažuje za žáka pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociálním zabezpečení nebo státní politiku zaměstnanosti.
 
Jak se postupuje po ukončení přerušení vzdělávání?
Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, případně se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, avšak to pouze v případě, že žák prokáže odpovídající znalosti. Tyto znalosti lze ověřit přezkoušením žáka, přičemž určení obsahu a rozsahu přezkoušení je plně v kompetenci ředitele střední školy. V takovémto případě se žákovi vysvědčení nevydává; pokud žák prokáže odpovídající znalosti, bez dalšího pokračuje ve vzdělávání ve vyšším ročníku.
 
Lze ukončit přerušení vzdělávání před uplynutím lhůty uvedené v písemném potvrzení?
Ano, ředitel školy je povinen takové žádosti vyhovět, nebrání-li tomu závažné důvody (např. předčasným návratem žáka do školy by došlo k překročení nejvýše povoleného počtu žáků ve třídě, případně ve škole).