Kdy dochází k ukončení studia?
 
  1. Vykonáním závěrečné zkoušky
  2. a) absolventským vystoupením (hudební, taneční, literárně-dramatický obor)
    b) vystavením výtvarných prací na výstavě (výtvarný obor)
  3. Nevykonáním závěrečné zkoušky.*
  4. Pokud byl žák na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm "neprospěl" a nebylo mu povoleno opakování ročníku.*
  5. Pokud byl žák vyloučen ze školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.
  6. Na základě písemné žádosti adresované řediteli školy. Z důvodů vhodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit; jinak se úplata za vzdělávání nevrací.
  7. Neuhrazením úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu. Úplata je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Po dohodě s ředitelem školy lze domluvit jiný termín úhrady.*
  8.  

*) O ukončení vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

Právní úprava

 

Kontakt

Potřebujete další informace? Kontaktujte nás:

Mgr. Janka Kotrabová

tel.: 354 222 337

email: janka.kotrabova@kr-karlovarsky.cz