Právní úprava:

  • § 70 a 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • § 7 - § 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké vzdělání lze uznat?
Uznat lze ucelené dosažené vzdělání žáka (tj. vzdělání dosažené absolvováním střední školy nebo konzervatoře v České republice nebo v zahraničí) a částečné vzdělání žáka (tj. absolvování pouze některých ročníků jiné střední školy nebo konzervatoře v České republice nebo v zahraničí).

Kdo žádá o uznání dosaženého vzdělání?
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka.

Jakým způsobem se žádá o uznání dosaženého vzdělání?
Písemnou žádostí adresovanou řediteli střední školy, do které má žák úmysl nastoupit.

 

Co je nutné doložit k žádosti?  

 

   

Ucelené vzdělání:

  • doklad o úspěšném ukončení studia (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o závěrečné zkoušce apod.),
  • osvědčení o rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice nebo nostrifikační doložka o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice (v případě vzdělání dosaženého v zahraničí).
     

Částečné vzdělání:

  • doklad o tomto vzdělání (např. ročníkové vysvědčení),
  • Nedisponuje-li žák výše uvedenými doklady o vzdělání, zákonná úprava mu umožňuje tuto skutečnost doložit jiným prokazatelným způsobem.

 

Jakým způsobem je nutné doručit žádost?
Nejlépe osobně nebo prostřednictvím pošty.

Kdo rozhoduje o žádosti?
Ředitel střední školy, do které žák nastupuje.

Jaké další podmínky jsou zásadní pro rozhodování o uznání dosaženého vzdělání?

Ucelené vzdělání: ředitel školy uzná vždy ty části vzdělávacího programu, jejichž obsah a rozsah je shodný v absolvovaném a současně studovaném oboru vzdělání.

 

Částečné vzdělání: od doby dosažení částečného vzdělání nesmí uplynout více než deset let; v případě, že tato podmínka není naplněna, žák musí znalosti z tohoto vzdělání prokázat při zkoušce stanovené ředitelem školy. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava neobsahuje obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení této zkoušky, rozhodování o těchto věcech je zcela v kompetenci ředitele školy.

 

Jakým způsobem rozhoduje ředitel školy o žádosti?

V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení.  V opačném případě vydá ve správním řízení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání. Na rozhodování ředitele školy o uznání nebo neuznání částečně dosaženého vzdělání žáka bude mít vliv úspěšné nebo neúspěšné vykonání zkoušky, kterou měl žák prokázat odpovídající znalosti (je-li vzhledem k okolnostem ředitelem školy nařízena).

Jaký způsobem se lze bránit proti zápornému rozhodnutí ředitele školy o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání?

Podáním odvolání adresovaného řediteli školy, který rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání vydal, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 

Kdo rozhoduje o odvolání?

Příslušný krajský úřad.

 

Co následuje v případě, že žákovi bylo dosažené vzdělání uznáno?

Ředitel školy uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.