Právní úprava:
  • § 66 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Kdy je možné požádat o přestup do jiné střední školy?
V případě, že se jedná o žáka jakéhokoli ročníku střední školy. Uvedené nepřichází v úvahu v případech přestupu žáka základní školy do šestiletého nebo osmiletého gymnázia.
 
Kdo žádá o přestup do jiné střední školy?
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka.
 
Jakým způsobem se žádá o přestup do jiné střední školy?
Písemnou žádostí adresovanou řediteli střední školy, do které má žák úmysl přestoupit. V případě, že žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka, musí obsahovat rovněž souhlas žáka. Dojde-li zároveň i ke změně oboru, součástí žádosti je i potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka pro zvolený obor vzdělání (vyžaduje-li se).
 
Jakým způsobem je nutné doručit žádost?
Nejlépe osobně nebo prostřednictvím pošty.
 
Kdo rozhoduje o žádosti?
Ředitel střední školy, do které žák přestupuje.
 
Co může předcházet rozhodnutí ředitele školy o povolení přestupu do jiné střední školy?
V rámci rozhodování o přestupu žáka na jinou střední školu může ředitel této školy stanovit žákovi rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení. Tento postup ředitel školy uplatní zejména v případech, kdy žák mění střední školu a zároveň dochází ke změně oboru vzdělání.
 
Jakým způsobem rozhoduje ředitel školy o žádosti?
V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení.  V opačném případě vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení přestupu. Na rozhodování ředitele školy o povolení nebo nepovolení přestupu žáka do jiné střední školy bude mít vliv úspěšné nebo neúspěšné vykonání rozdílové zkoušky.  
 
Jaký způsobem se lze bránit proti rozhodnutí ředitele školy o nepovolení přestupu do jiné střední školy?
Podáním odvolání adresovaného řediteli školy, který rozhodnutí o nepovolení přestupu vydal, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
 
Kdo rozhoduje o odvolání?
Příslušný krajský úřad.
 
Kdy přestává být žák žákem střední školy, ze které přestupuje?
Dnem předcházejícím dni přijetí na jinou střední školu (tj. dnem předcházejícím dni uvedeného v písemném potvrzení o povolení přestupu na jinou střední školu).
 
Jaká je povinnost ředitele střední školy, do které žák přestoupil?
Bezodkladně informovat o této skutečnosti ředitele školy, ze které žák přestoupil.
 
Jaká je povinnost ředitel střední školy, ze které žák přestoupil?
Do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přestupu žáka do jiné střední školy, zaslat řediteli školy, do které žák přestoupil, kopii dokumentace žáka ze školní matriky.