Právní úprava:  
  • § 66 odst. 2 a 7 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Kdy se žádá o opakování ročníku střední školy?
V případě, že žák splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.
 
Kdo žádá o opakování ročníku střední školy?
Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka.
 
Jakým způsobem se žádá o opakování ročníku střední školy?
Písemnou žádostí adresovanou řediteli příslušné střední školy. V případě, že žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka, musí obsahovat rovněž souhlas žáka.
 
Do kdy je nutné podat žádost?
Žáci nižších ročníků střední školy:
·         do 31. srpna příslušného školního roku nebo
·         v den, kdy žák neprospěl při hodnocení opravné zkoušky v náhradním termínu nebo
·         v den, kdy žák, který nemohl být na konci druhého pololetí hodnocen, neprospěl při hodnocení v náhradním termínu.
Žáci posledního ročníku střední školy:
·         do 30. června příslušného školní roku.
 
Jakým způsobem je nutné doručit žádost?
Nejlépe osobně nebo prostřednictvím pošty.
 
Kdo rozhoduje o žádosti?
Ředitel střední školy.
 
Jakým způsobem rozhoduje ředitel školy o žádosti?
Ředitel školy posoudí důvody uvedené v žádosti a také, zda byly splněny podmínky pro podání žádosti, tj., že se jedná o žáka, který na konci druhého pololetí školního roku neprospěl nebo nemohl být hodnocen.
 
Vzhledem k tomu, že na opakování ročníku nemá žák právní nárok, je zcela na řediteli školy, zda žádosti vyhoví nebo nikoli. V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této skutečnosti písemné potvrzení. Žák nepřestává být žákem školy a pokračuje ve vzdělávání.
 
V opačném případě vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku, nejdříve však 30. června příslušného školní roku (žáci posledního ročníku střední školy) nebo 31. srpna (žáci nižších ročníků střední školy).
 
Jaký způsobem se lze bránit proti zápornému rozhodnutí ředitele školy o nepovolení opakování ročníku střední školy?
Podáním odvolání adresovaného řediteli školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.
 
Kdo rozhoduje o odvolání?
Příslušný krajský úřad.
 
Jak se postupuje v případě, že žák ve střední škole plní povinnou školní docházku?
V tomto případě ředitel školy o povolení opakování ročníku nevydává žádné potvrzení nebo rozhodnutí, neboť k opakování ročníku dochází automaticky ze zákona za předpokladu, že jsou splněny podmínky, že žák na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.