Zápisový lístek

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání (denní forma studia, bez nástaveb) na dané střední škole.
 
Žákům základní školy zápisový lístek vydává ředitel/ka základní školy do 15. března, resp. do 30. listopadu (u oborů s talentovou zkouškou).
 
Ostatním uchazečům o studium na střední škole (denní forma studia, bez nástaveb) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče.
 
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole (denní forma studia, bez nástaveb) který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží  jeden zápisový lístek.
 
Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 
 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou - to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 
V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.
 
Formuláře zápisových listů si základní školy musí objednat u SEVT, a.s.
 
INFORMACE K VYDÁVÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ KRAJSKÝM ÚŘADEM KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Krajský úřad vydává zápisové lístky uchazečům o denní formu (bez nástaveb) středoškolského studia s trvalým bydlištěm v Karlovarském kraji, kteří nejsou žáky základní školy.
 
MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

OSOBNĚ

Zápisový lístek si uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může vyzvednout osobně na základě ověření jeho totožnost na adrese:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Budova B 2. patro, kancelář 221 B:

pondělí  7:00 - 17:00
úterý    7:00 - 15:00
středa   7:00 - 17:00
čtvrtek  7:00 - 15:00
pátek    7:00 - 14:00
 
POŠTOU

Zápisový lístek může být uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslán poštou doporučeně do vlastních rukou. Uchazeč musí zaslat na Krajský úřad Karlovarského kraje žádost o vydání zápisového lístku, na jejím základě mu bude zápisový lístek zaslán.
 
 
Žádost zasílejte buď poštou na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
nebo e-mailem (oskenovanou podepsanou žádost) na: vlastimil.kovarik@kr-karlovarsky.cz
 
MOŽNOST VYDÁNÍ NÁHRADNÍHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU:
 
V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek.
 
Formulář žádosti o vydání náhradního zápisového lístku pro uchazeče, kterým byl původní zápisový lístek vydán Krajským úřadem Karlovarského kraje
 
Součástí žádosti je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.
 
Příslušným pracovníkem OŠMT KÚ je Bc. Vlastimil Kovařík, u kterého lze získat případné další informace
(tel.: 354 222 261  e-mail: vlastimil.kovarik@kr-karlovarsky.cz).